Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 28, Solhomfjell naturreservat, Gjerstad og Nissedal kommuner, Aust-Agder og Telemark.

DatoFOR-2005-09-02-999
PublisertII 2005 hefte 4
Ikrafttredelse02.09.2005
Sist endretFOR-2005-10-11-1213
EndrerFOR-1977-12-09-4184, FOR-1993-07-09-718
Gjelder forGjerstad og Nissedal kommuner, Aust-Agder og Telemark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort08.09.2005
KorttittelForskrift om Solhomfjell naturreservat

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 2. september 2005 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 11 okt 2005 nr. 1213.

§ 1.Avgrensning

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: Nissedal kommune: 39/1, 41/3. Gjerstad kommune: 28/2, 27/5.

Reservatet dekker et totalareal på 23.648 daa.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:50.000 datert Miljøverndepartementet september 2005. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Gjerstad og Nissedal kommuner, hos Fylkesmannen i Aust-Agder og Fylkesmannen i Telemark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrift 11 okt 2005 nr. 1213.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et tilnærmet urørt naturområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har en særskilt pedagogisk og vitenskapelig betydning som referanseområde for intakt lavereliggende skog i mellomboreal, sørboreal og boreonemoral sone og er egenartet i form av gammel barskog med innslag av gammel eik og stor biologisk mangfold.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt. Start og landing med luftfartøy er forbudt.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
7.Bruk av sykkel og hest og kjerre, samt ridning utenom eksisterende veger er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-4 er ikke til hinder for:

2.Uttransport av felt storvilt med lett terrengkjørende beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-3 er ikke til hinder for:

3.Sanking av bær og matsopp.
4.Jakt og fangst etter viltloven, og fiske etter lov om laksefisk og innlandsfisk.
5.Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.
6.Beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
7.Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
8.Vedlikehold av bygninger og anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter
a.§ 4 nr. 1, øvingskjøring.
b.§ 4 nr. 4, uttransport av felt storvilt med annet kjøretøy enn lett terrengkjørende beltekjøretøy.
c.§ 4 nr. 8, vedlikehold av bygninger og anlegg.
d.§ 5 nr. 2, merking av skiløype.
e.§ 5 nr. 3, hogst av etablerte plantefelt.
2.Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
3.Hogst av etablerte plantefelt.
4.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5.
5.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
6.Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.
7.Uttak av ved for hytte i reservatet.
8.Nødvendig transport av ved vinterstid.
9.Preparering av skiløype.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves:

-Forskrift 9. juli 1993 nr. 718 om fredning av Solhomfjell naturreservat, Gjerstad kommune, Aust-Agder.
-Forskrift 9. desember 1977 nr. 4184 om fredningsbestemmelser for Navatn naturreservat, Gjerstad kommune, Aust-Agder.