Forskrift om Verneplan for sjøfugl i Sør-Trøndelag, vedlegg 1, fredning av Soløya naturreservat, Hemne kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2005-09-09-1029
PublisertII 2005 hefte 4
Ikrafttredelse09.09.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forHemne kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort15.09.2005
KorttittelForskrift om Soløya naturreservat

Fastsatt ved kgl.res. 9. september 2005 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensing

Det fredete området berører følgende gnr./bnr. i Hemne kommune: 42/1.

Naturreservatet dekker et totalareal på 89 dekar, hvorav 79 dekar er landareal. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:2500, datert Miljøverndepartementet juni 2005.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Hemne kommune, hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å ta vare på ei tilnærmet urørt øy og tilgrensende sjøareal med sitt naturlige plante- og dyreliv. Området har en særlig verdi som hekkelokalitet for sjøfugl.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon på land og i vann, herunder tang og tare, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Alt dyreliv, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Hunder skal holdes i bånd. Utsetting av vilt er forbudt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, brygger, anlegg og faste innretninger, etablering av oppdrettsanlegg, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker og lignende, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, drenering og annen form for tørrlegging, utføring av kloakk eller annen konsentrert forurensning, henlegging av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt.

Opplistingen er ikke uttømmende.

4.I tiden fra og med 1. april til og med 31. juli er all ferdsel på land i reservatet forbudt.
5.Start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300 m er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2.Drift og vedlikehold av anlegg for Kystverket og ferdsel i forbindelse med dette.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-3 er ikke til hinder for:

3.Jakt i samsvar med gjeldende lovverk i perioden 1. august til 31. mars.
4.Fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
5.Utsetting og gjenfangst av stedegne, marine arter.
6.Høsting av tang etter gjeldende lover og forskrifter i perioden 1. august til 31. mars.
7.Skjellsanking, men ikke skjellskraping, i samsvar med gjeldende lovverk.
8.Beite, ferdsel i forbindelse med tilsyn av beitedyr og vedlikehold av eksisterende gjerder. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
9.Sanking av bær og matsopp og plukking av vanlige plantearter.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-4 er ikke til hinder for:

10.Ferdsel ved bruk av landfester i forbindelse med yrkesfiske.
11.Grunneiers ferdsel til egen eiendom i forbindelse med næringsvirksomhet og tilsyn med egen eiendom.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade.
2.Rydding av vegetasjon.
3.Oppføring av nye gjerder i forbindelse med beite.
4.Oppføring av leskur for husdyr i tilfelle dette er pålagt etter dyrevernlovgivningen.
5.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket.
6.Etablering av landfester for fiskeredskaper.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i andre særlige tilfeller, når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselen.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.