Forskrift om Verneplan for sjøfugl i Sør-Trøndelag, vedlegg 3, fredning av Bjugnholmen naturreservat, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2005-09-09-1031
PublisertII 2005 hefte 4
Ikrafttredelse09.09.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forBjugn kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort15.09.2005
KorttittelForskrift om Bjugnholmen naturreservat

Fastsatt ved kgl.res. 9. september 2005 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensing

Det fredete området berører følgende gnr./bnr. i Bjugn kommune: 11/7, 11/8 og 11/11.

Naturreservatet dekker et areal på 80 dekar, hvorav 43 dekar er landareal. Naturreservatet består av to atskilte delområder. Grensene for reservatet er avmerket på kart i målestokk 1:5000, datert Miljøverndepartementet juni 2005.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Bjugn kommune, hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å ta vare på deler av ei tilnærmet urørt øy og tilgrensende sjøområder med sitt naturlige plante- og dyreliv. Området har en særlig verdi som hekkelokalitet for sjøfugl.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon på land og i vann, herunder tang og tare, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Alt dyreliv, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Hunder skal holdes i bånd. Utsetting av vilt er forbudt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, brygger, anlegg og faste innretninger, etablering av oppdrettsanlegg, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker og lignende, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, drenering og annen form for tørrlegging, utføring av kloakk eller annen konsentrert forurensning, henlegging av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt.

Opplistingen er ikke uttømmende.

4.I tiden fra og med 15. april til og med 31. juli er all ferdsel på land i reservatet forbudt.
5.Start og landing med luftfartøy er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2.Drift og vedlikehold av anlegg for Kystverket og ferdsel i forbindelse med dette.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-3 er ikke til hinder for:

3.Jakt i samsvar med gjeldende lovverk i perioden 1. august til 14. april.
4.Fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
5.Utsetting og gjenfangst av stedegne, marine arter.
6.Høsting av tang etter gjeldende lover og forskrifter i perioden 1. august til 14. april.
7.Skjellsanking, men ikke skjellskraping, i samsvar med gjeldende lovverk.
8.Beite, ferdsel i forbindelse med tilsyn av beitedyr og vedlikehold av eksisterende gjerder. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
9.Sanking av bær og matsopp og plukking av vanlige plantearter.
10.Drift og vedlikehold av anlegg for telekommunikasjon og ferdsel i forbindelse med dette.
11.
a)Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg, dog ikke i perioden fra og med 15. april til og med 31. juli. Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse.
b)Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i ettertid sendes melding til forvaltningsmyndighet.
c)Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-4 er ikke til hinder for:

12.Ferdsel ved bruk av landfester i forbindelse med yrkesfiske.
13.Grunneiers ferdsel til egen eiendom i forbindelse med næringsvirksomhet og tilsyn med egen eiendom.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade.
2.Rydding av vegetasjon.
3.Oppføring av nye gjerder i forbindelse med beite.
4.Oppføring av leskur for husdyr i tilfelle dette er pålagt etter dyrevernlovgivningen.
5.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket.
6.Etablering av landfester for fiskeredskaper.
7.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 nr. 11 c.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i andre særlige tilfeller, når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselen.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.