Forskrift om Verneplan for sjøfugl i Sør-Trøndelag, vedlegg 5, fredning av Måøyan naturreservat, Roan kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2005-09-09-1033
PublisertII 2005 hefte 4
Ikrafttredelse09.09.2005
Sist endretFOR-2011-05-12-534
Endrer
Gjelder forRoan kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort15.09.2005
KorttittelForskrift om Måøyan naturreservat

Fastsatt ved kgl.res. 9. september 2005 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 12 feb 2009 nr. 923, 12 mai 2011 nr. 534.

§ 1.Avgrensing

Det fredete området berører følgende gnr./bnr. i Roan kommune: 76/1, 76/2, 77/1, 77/2, 77/3, 77/4, 77/5, 77/6, 77/7 og 77/10.

Reservatet dekker et areal på 4300 dekar, hvorav 1500 dekar er landareal.

Grensene for reservatet er avmerket på kart i målestokk 1:25 000, datert Miljøverndepartementet juni 2005. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Roan kommune, hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrift 12 feb 2009 nr. 923.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å ta vare på et egenartet og tilnærmet urørt øy- og kystområde og tilgrensende sjøareal med sitt naturlige plante- og dyreliv. Området har en særlig verdi som hekke-, myte- og overvintringslokalitet for sjøfugl.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon på land og i vann, herunder tang og tare, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Alt dyreliv, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Hunder skal holdes i bånd. Innføring av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, brygger, anlegg og faste innretninger, etablering av oppdrettsanlegg, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker og lignende, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, drenering og annen form for tørrlegging, utføring av kloakk eller annen konsentrert forurensning, henlegging av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt.

Opplistingen er ikke uttømmende.

4.I tiden fra og med 1. april til og med 31. juli er all ferdsel på land i reservatet forbudt.
5.Motorisert ferdsel på land er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300 m.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2.Drift og vedlikehold av anlegg for Kystverket og ferdsel i forbindelse med dette.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-4 er ikke til hinder for:

3.Bruk av eksisterende hytte/bygninger og ferdsel i forbindelse med dette.
4.Ferdsel i forbindelse med tilsyn av beitedyr og vedlikehold av eksisterende gjerder.
5.Ferdsel ved bruk av landfester i forbindelse med yrkesfiske.
6.Grunneiers ferdsel til egen eiendom i forbindelse med næringsvirksomhet og tilsyn med egen eiendom.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-3 er ikke til hinder for:

7.Utøvelse av jakt i henhold til gjeldende bestemmelser i perioden fra og med 1. oktober til og med 31. mars.
8.Fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
9.Høsting av tang etter gjeldende lover og forskrifter i perioden 1. august til 31. mars.
10.Skjellsanking, men ikke skjellskraping, i samsvar med gjeldende lovverk.
11.Beite. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
12.Vedlikehold av eksisterende hytter/bygninger, og uttak av torv i forbindelse med dette.
13.Sanking av bær og matsopp og plukking av vanlige plantearter.
0Endret ved forskrift 12 mai 2011 nr. 534.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade.
2.Rydding av vegetasjon.
3.Oppføring av nye gjerder i forbindelse med beite.
4.Oppføring av leskur for husdyr i tilfelle dette er pålagt etter dyrevernlovgivningen.
5.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket.
6.Etablering av landfester for fiskeredskaper.
7.Utsetting og gjenfangst av stedegne, marine arter.
8.Dykking etter skjell i yrkesmessig øyemed.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i andre særlige tilfeller, når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselen.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.