Forskrift for bruk av motorfartøy på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer, og for bruk av motorkjøretøy på vinterføre, Sortland kommune, Nordland.

DatoFOR-2005-09-15-1078
PublisertII 2005 hefte 4
Ikrafttredelse29.10.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forSortland kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§5, FOR-1988-05-15-356-§3
Kunngjort29.09.2005
KorttittelForskrift om motorferdsel, Sortland

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sortland kommunestyre 15. september 2005 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 bokstav b og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 3 annet ledd.

I

§ 1.Ferdsel på Nervatnet og Innervatnet i Blokkenvassdraget og Storvatnet i Djupfjorden

Hjemmel motorferdselloven § 5 b.

På Nervatnet og Innervatnet kan grunneierne og hytteeierne bruke motorfartøy til og fra sine egne eiendommer og hytter. Det samme gjelder for hytteeiere ved Storvatnet i Djupfjorden.

Særlige grunner: Blokkenvassdraget er et forholdsvis langt vassdrag (henholdsvis ca. 2 og 4 km) med til dels vanskelig fremkommelighet, og hvor det har vært brukt motorfartøy i lang tid (anslagsvis 50 år). Storvatnet er magasin for kraftproduksjon. Til tider under nedtapping kan det være forbundet med fare å ferdes langs vatnet. Det har også for dette vatnet vært brukt motorfartøy i lang tid.

For bruk av motorfartøy gjelder følgende begrensninger: Motorstørrelsen må ikke være over 10 hk, og tillatt fart ikke over 10 knop.

§ 2.Bestemmelser om bruk av motorkjøretøy på vinterføre

Hjemmel forskrift til motorferdselloven § 3, 2. ledd.

1)Ferdsel er ikke tillatt mellom kl. 2300 og 0600, med mindre særlige grunner som vær og føreforhold gjør det nødvendig å fravike denne bestemmelsen. Bestemmelsen kan også fravikes dersom det er åpenbart at kjøringen ikke er til sjenanse for naboer eller andre som befinner seg i nærheten. Tidsbegrensningen gjelder ikke for preparering av skiløyper i forbindelse med konkurranser.
2)Det er ikke tillatt med motorferdsel på snødekt mark mellom 1. mai og 31. oktober.
3)Det må kjøres på den traseen som gir kortest farbar vei.
4)Alternativ kjørerute er bare tillatt dersom det vil være forbundet med fare for liv eller helse å benytte korteste trasé.
5)Det er krav om bruk av kjelke når det gjelder transport av materiell, utstyr og vedkjøring.
6)Det gis ikke dispensasjon for transport av ved på 1. og 2. juledag, 1. nyttårsdag, skjærtorsdag og 1. påskedag.
§ 3.Delegering

Avgjørelser etter denne forskriften delegeres til rådmannen.

II

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring.