Forskrift om snøscooterløyper, Nordreisa kommune, Troms.

DatoFOR-2005-10-24-1249
PublisertII 2005 hefte 5
Ikrafttredelse24.10.2005
Sist endret
EndrerFOR-2003-10-15-1250
Gjelder forNordreisa kommune, Troms.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§5, FOR-1988-05-15-356-§4
Kunngjort01.11.2005
KorttittelForskrift om snøscooterløyper, Nordreisa

Fastsatt av fylkesmannen i Troms 24. oktober 2005 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 tredje ledd og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4.

§ 1.Følgende faste løyper for snøscooter er opprettet: 

Gahperus - Somájávri

Fra Gahperus gjennom Gahperusvaggi, via Geatkkutluoppal og Coalbmevaggi til ca. 1 km fra Somashytta videre til østbredden av Somájávri. Sidesløyfe fra Aittasjavri via Skorajavri, Geatkkutjávri til Geatkkutluoppal. 

Sammenbindingsløype Geatkkuluoppal - kommunegrense Gáivuotna-Kåfjord

Løypa starter fra Geatkkuluoppal og går sørvestover forbi Loamijávri og Bajimus Ahkkejávri til Ahkkejohka ved kommunegrensen og går videre til Gussagorra.

Sammenbindingsløypa er åpen kun når begge kommuner Gáivuotna-Kåfjord og Nordreisa, har merket løypa på sin side av kommunegrensa. 

Oksfjord - Kautokeino

Fra grustak ved E6, kryss kommunal vei til Nyheim, over Kjølen til Lavollen over Oksfjordvatnet til Holmen, opp Rahpesjohka/Rappesbakken på egnet plass, gjennom Bjørnskarddalen med passering Bjørnskardet bak hammer i sør der det er trangest ved utgangen av skaret, gjennom Litlelvdalen forbi Lankajávri og Doaresjavri og over Cahppeslahku. Krysser Sieidivaggi og fortsetter i retning mot sørenden av Gaskajávri nord for Gurrorrassa. Videre østover sør for Beahcegealhaldi forbi vuolit Juovvavaggejávri og sørenden av Luosmelahkujávri til reingjerdet. Sidesløyfe langs bredden rundt Doaresjávri. Sideløype fra sørenden av Luosmelahkujávri over Luosmejávri videre over Mollesjávri til nordenden av Mollesjávri. Tilknytning til løype i Kvænangen kommune.

Videre sørover langs reingjerdet forbi Vilbælesjávri, med sidestikk østover til østenden av vannet, Sorbejávri, Cuollujávri, med sidestikk øst/vest til enden av vannet, bajit Oaggonjávri, vuolit Oaggonjávri over fylkesgrensen mot Finnmark mellom davit Lievlamas og lulit Lievlamas inn på løypa til Kautokeino. Sidesløyfe til vestbredden av Gozzesjávri og videre i sørlig retning over Sidosoaivi til sørvestre bukt på Guresjávri/Sivravatnet. Herfra langs sørbredden av Guresjávri/Sivravatnet og korteste vei inn på hovedløypa. 

Røyelen - Riehppejávri - Løype Oksfjord-Kautokeino (Røyelløypa)

Fra parkeringsplass på Rundhaug langs skogsbilvei på sørsiden av Røyelelva. Krysser Røyelelva og fortsetter videre gjennom Røyeldalen over Riehppejávri til sammenbinding med løype Oksfjord-Kautokeino. Sidegrein til rasteplass ved Favrresorda. Avstikker fra gjeldende løype i skoggrensen til egnet punkt i Favrresvarri inn til 800 m fra gjeldende løype. 

Røyelløypa - Ragasjávri

Avstikker fra Røyelløypa ved Ragasjokka til Ragasjávri. 

Svartfoss bru - Løype Oksfjord-Kautokeino

Fra Svartfoss bru langs sørøstsida av Svartfossfjellet sør for linkstasjon, videre tilknytning til løype Oksfjord-Kautokeino sør for Cahppeslahku. 

Sammenbinding Svartfoss bru - Gahperus

Fra Svartfoss bru nordvestover langs skogsbilvei på østsiden av Reisaelva. Krysser Reisaelva ved utløpet av Gahperuselva og knyttes til løype Gahperus-Somajávri. 

Sappen til løype Svartfoss/Gahperus

Fra Sappen og ca. 1 km vestover. Videre langs en gammel trase som går sørøstover og møter Gahperusløypa ca. 250 meter ovenfor Rv 865. Langs Gahperusløypa og ned til Rv 865 hvor vegen krysses. Ned til elvebredden hvor løypa krysser elva ved Holmestillakulpen og møter eksisterende løype til Svartfoss. 

Rotsundelv - Gievdnejávri

Fra skytebanen opp eksisterende traktorvei og i østsørøstlig retning forbi høyde 452. Avstand til Sihkajávri skal være minst en kilometer. Videre i sørlig retning til nordbredden av Gievdnejávri. Sidegrein langs traktorvei forbi Rautasvatnet med endepunkt 100 meter før hytter ved Sihkajávris sørvestre bredd.

§ 2.Løypene tillates brukt fra det tidspunkt de er merket og bekjentgjort åpnet til og med 4. mai. Kommunen bekjentgjør åpning av løypene. Løypa Gahperus til Somasjávri og sammenbindingsløypa til Kåfjord stenges 1. mai.
§ 3.Merking av løypene skal skje etter retningslinjer gitt av fylkesmannen.
§ 4.Kryssing av reingjerde skal fortrinnsvis foregå ved eksisterende åpninger/porter i gjerdet. Reindriften kan stenge løypen Gahperus - (Kåfjord kommune) - Somasjávri hvis ferdselen fører til ulemper for driften.
§ 5.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 15. oktober 2003 nr. 1250 om snøscooterløyper i Nordreisa kommune, Troms.