Forskrift om fredningsbestemmelser for reindrift, Stonglandshalvøya, Tranøy kommune, Troms.

DatoFOR-2005-11-16-1361
PublisertII 2005 hefte 6
Ikrafttredelse16.11.2005
Sist endret
EndrerFOR-1981-04-10-4827
Gjelder forTranøy kommune, Troms.
HjemmelLOV-1978-06-09-49-§11 jf LOV-2007-06-15-40-§82, FOR-2007-06-29-818
Kunngjort08.12.2005
KorttittelForskrift om reindrift på Stonglandshalvøya

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 16. november 2005 med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 49 om reindrift § 11 annet ledd.

I

Stonglandshalvøya skal være fredet mot reinbeiting med den begrensing at det skal kunne skje beiting med inntil 130 rein i perioden 1. desember 2005 til 15. april 2006.

Reinbeitedistriktet skal på forhånd varsle kommune og grunneierlag om innflytting og antallet rein. Grunneierlaget skal også varsles ved samlinger, og ved etablering av eventuelle fôringsplasser skal dette skje i samråd med grunneierlaget.

Reindriftssjefen kan, når særlige forhold tilsier det, gjøre unntak fra fredningen.

II

Vedtaket trer i kraft straks.

Fra samme tid oppheves forskrift 10. april 1981 nr. 4827 om fredning for reinbeite, Stonglandshalvøya, Tranøy kommune, Troms.