Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 3, Isi naturreservat, Bærum kommune, Akershus.

DatoFOR-2005-12-16-1539
PublisertII 2005 hefte 6
Ikrafttredelse16.12.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forBærum kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort21.12.2005
KorttittelForskrift om Isi naturreservat

Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10, § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensing

Det fredete området berører følgende gnr./bnr. i Bærum kommune: 71/1,7.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1330 dekar.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:7000 datert Miljøverndepartementet desember 2005. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Bærum kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et skogområde som økosystem med alt naturlig plante- og dyreliv. Området har stor variasjon i naturgrunnlag og vegetasjonstyper, med høy andel rike skogtyper og stort innhold av død ved. Det finnes flere rødlistede arter i området.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., framføring av luftledninger, gjerder, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangement eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Bruk av sykkel og hest utenom eksisterende veier er forbudt.
7.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av reservatet.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Dette unntaket omfatter ikke øvelseskjøring.

Bestemmelsene i § 3, pkt. 1 - 4 er ikke til hinder for:

2.Motorferdsel på traktorvei i forbindelse med skogsdrift.
3.Vedlikehold av nord-sørgående traktorvei, samt motorferdsel i den forbindelse.
4.Uttransport av felt storvilt med hest eller skånsomme terrenggående beltekjøretøy.

Bestemmelsene i § 3, pkt. 1 - 3 er ikke til hinder for:

5.Sanking av bær og matsopp.
6.Jakt og fangst etter viltloven.
7.Beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
8.Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
9.Preparering av eksisterende løype. Vedrørende motorferdsel vises til § 5 nr. 4.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Forsiktig merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og løyper.
2.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5.
3.Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.
4.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:
-øvelsesvirksomhet i tilknytning til formål nevnt i § 4 nr. 1.
-preparering av eksisterende løype, jf. § 4 nr. 9.
-oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting, jf. § 5 nr. 3.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.