Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 6, Steinknapp naturreservat, Drangedal kommune, Telemark.

DatoFOR-2005-12-16-1542
PublisertII 2005 hefte 6
Ikrafttredelse16.12.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forDrangedal kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort21.12.2005
KorttittelForskrift om Steinknapp naturreservat

Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10, § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensning

Det fredete området berører følgende gnr./bnr. i Drangedal kommune: 29/1, 32/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 33/8 og 36/11.

Reservatet dekker et totalareal på ca. 3530 dekar.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:16.000 datert Miljøverndepartementet desember 2005. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Drangedal kommune, hos Fylkesmannen i Telemark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et tilnærmet urørt naturområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har også særskilt vitenskapelig verdi som referanseområde og er egenartet i form av stor variasjon av rike vegetasjonstyper og lite påvirket skog med høy kontinuitet i gamle trær og død ved i ulike nedbrytningsstadier. Området har særskilt betydning for å bevare artsmangfoldet av truede og sårbare sopparter på nasjonalt nivå.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangement eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
7.Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning utenfor etablert stier og veier er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Dette unntaket omfatter ikke øvingskjøring.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 4, er ikke til hinder for:

2.Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
3.Nødvendig transport av varer til hytte på eiendommen 33/4.
4.Nødvendig transport av felt storvilt med traktor på etablerte traktorveier avmerka på vernekartet.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 3, er ikke til hinder for:

5.Sanking av bær og matsopp.
6.Jakt og fangst etter viltloven og fiske etter laksefisk- og innlandsfiskeloven.
7.Oppsetting av mobile jakttårn for storviltjakt.
8.Vedlikehold av ei hytte på eiendommen 33/4.
9.Beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
10.Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter i:
-§ 4 nr. 1, øvingskjøring.
-§ 4 nr. 2, uttransport av felt storvilt med annet kjøretøy enn lett terrenggående beltekjøretøy.
-§ 4 nr. 9, oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.
-§ 5 nr. 3, hogst av etablerte plantefelt.
2.Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende traktorveier, stier, løyper og gamle ferdselsveier.
3.Regulering, tynning og hogst av etablerte plantefelt.
4.Uttak av ved til hytte på eiendommen 33/4.
5.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
6.Avgrenset bruk av reservatet i forbindelse med arrangement som angitt i § 3, nr. 5.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskaplige undersøkelser, arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i andre særlige tilfeller, når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskrift.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.