Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 8, Brattås naturreservat, Halden kommune, Østfold.

DatoFOR-2005-12-16-1544
PublisertII 2005 hefte 6
Ikrafttredelse16.12.2005
Sist endret
EndrerFOR-1993-07-09-697
Gjelder forHalden kommune, Østfold.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort21.12.2005
KorttittelForskrift om Brattås naturreservat

Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10, § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensning

Det fredede området berører følgende gnr./bnr. i Halden kommune: 91/6,7, 93/1, 92/3, 95/1,5, 96/1, 94/2.

Reservatet dekker et totalareal på ca. 5783 dekar.

Grensene for reservatet framgår av kart i målestokk 1:12.500, datert Miljøverndepartementet desember 2005. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Halden kommune, hos Fylkesmannen i Østfold, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et skogområde, der en større del brant i 1911, som økosystem med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området er av spesiell vitenskapelig betydning da naturlig kolonisering og innvandring etter brann kan studeres uten påvirkning gjennom hogst.

§ 3.Vernebestemmelser

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, drenering og annen form for tørrlegging, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
5.Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt. Start og landing med luftfartøy er forbudt.
6.Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning utenom på eksisterende traktorvei er forbudt.
7.Etablering av båtplasser er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Dette unntaket omfatter ikke øvelseskjøring.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 4, er ikke til hinder for:

2.Uttransport av felt storvilt med jernhest, traktor mv.
3.Vedlikehold av skogsbilvei langs deler av reservatets vestgrense.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 3, er ikke til hinder for:

4.Sanking av bær og matsopp.
5.Beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
6.Jakt og fangst etter viltloven og fiske etter laksefisk- og innlandsfiskeloven.
7.
a.Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg.

Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf. § 5, nr. 2.

b.Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
c.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet. Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf. § 5, nr. 5.
8.Bålbrenning med tørrkvist og medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
9.Preparering av eksisterende skiløype. Vedrørende motorferdsel vises til § 5 nr. 4.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Avgrensete tiltak for å hindre større skader på omkringliggende skog.
2.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 4.
3.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 nr. 7 c.
4.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter i:
-§ 4 nr. 1, øvingskjøring.
-§ 4 nr. 5, oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.
-§ 4 nr. 7 a, drift og vedlikehold av eksisterende kraftanlegg og nr. 7c oppgradering/fornying av kraftledninger.
-§ 5 nr. 3, oppgradering/fornying av kraftledninger.
-§ 4 nr. 9, preparering av eksisterende skiløype.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskrift.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 9. juli 1993 nr. 697 om fredning av Brattås naturreservat, Halden kommune, Østfold.