Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 10, Risdalen naturreservat, Birkenes kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-2005-12-16-1546
PublisertII 2005 hefte 6
Ikrafttredelse16.12.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forBirkenes kommune, Aust-Agder.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort21.12.2005
KorttittelForskrift om Risdalen naturreservat

Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10, § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensning

Det fredede området berører følgende gnr./bnr. i Birkenes kommune: 15/3.

Reservatet dekker et totalareal på ca. 500 dekar.

Grensene for reservatet framgår av kart i målestokk 1:7.500, datert Miljøverndepartementet desember 2005. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Birkenes kommune, hos Fylkesmannen i Aust-Agder, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området inneholder en variasjon i skogtyper som er representative for regionen i tillegg til at området inneholder mange kravfulle og sjeldne arter. Av spesiell verdi er forekomster av gamle, store trær med forekomster av mange kravfulle signalarter.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.

2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som for eksempel oppføring av bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker og lignende, opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning er forbudt.
7.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Dette unntaket omfatter ikke øvelseskjøring.

Bestemmelsene i § 3, pkt. 1 - 4 er ikke til hinder for:

2.Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
3.Bruk og vedlikehold av eksisterende driftsveg langs Risdalsbekken og eksisterende driftsveg i nordøstre hjørne av reservatet ved Furuheia.

Bestemmelsene i § 3, pkt. 1 - 3, er ikke til hinder for:

4.Sanking av bær og matsopp.
5.Jakt og fangst etter viltloven og fiske etter laksefisk- og innlandsfiskeloven.
6.Beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter § 4 nr. 1 øvingskjøring.
2.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 pkt. 5.
3.Nødvendig motorferdsel ved oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting, jf. § 4 nr. 6.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskrift.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.