Forskrift om fredning av Skansen jernbanebro - Dovrebanen, KM 551,79, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2006-01-23-53
PublisertII 2006 hefte 1
Ikrafttredelse23.01.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forTrondheim kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§22a, FOR-1979-02-09-8785-§12
Kunngjort26.01.2006
KorttittelForskrift om fredning av Skansen jernbanebro

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Riksantikvaren 23. januar 2006 med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a, jf. § 15, jf. forskrift 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven § 12 nr. 1.

I. Omfang

Fredningen omfatter Skansen jernbanebro, Dovrebanen, km 551,79 - med konstruksjon og teknisk utstyr.

Fredningen omfatter broklaffen og dens fagverk, broens mekaniske heveanordninger, brovakthytten (eksteriør, interiør og teknisk utstyr), broens drivverk og broklaffens kontravekt (motvektslodd). Også tilliggende trafobygning og brokarene inngår i fredningen.

Broens skinnegang, signal- og kontaktledningsanlegg omfattes ikke av fredningen.

Alle relevante opplysninger/arkivalia er tilgjengelige i Jernbaneverket.

Forskrift om fredning skal oppbevares hos Riksantikvaren, fylkeskommunen, kommunen og Jernbaneverket.

II. Formålet med fredningen

Fredningen er et ledd i arbeidet med å sikre kulturminner knyttet til hele spekteret av Jernbaneverkets samfunnsfunksjoner og virksomhetsområde. Formålet med fredningen av Skansen jernbanebro er å sikre et teknisk kulturminne av unik, nasjonal verdi. Videre er formålet å bevare den høye graden av autentisitet i jernbanebroens tekniske og konstruktive løsninger.

III. Fredningsbestemmelser

1.Det er ikke tillatt å rive broen eller deler av den.
2.Det er ikke tillatt å bygge om eller på annen måte endre den.
3.Broen skal vedlikeholdes. Vedlikeholdsarbeider skal utføres på en slik måte at den kulturhistoriske verdien ikke forringes. Ved vedlikeholdsarbeider og reparasjoner skal samme type materialer benyttes. Det må søkes om dispensasjon ved eventuell endring i materialbruk.
4.Tiltak som i eventuelle nødssituasjoner må gjøres av sikkerhetshensyn, kan gjennomføres uten dispensasjon. Så langt det er mulig, skal det tas hensyn til broens verneverdi. Eventuelle tiltak skal umiddelbart meddeles Riksantikvaren og fylkeskommunen.

IV. Dispensasjon

Forvaltningsmyndigheten, jf. punkt VI, kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet, jf. kulturminneloven § 15a.

V. Forvaltningsplan

Jernbaneverket kan utarbeide forvaltningsplan for byggverket med presisering av fredningsformålet og nærmere retningslinjer for forvaltning/vedlikehold. Denne planen skal være godkjent av Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

VI. Myndighet

Forvaltningen av fredningsforskriften er lagt til Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

VII. Brudd med bestemmelsene

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse fredningsbestemmelsene eller medvirker til dette, straffes med bøter eller fengsel som nevnt i kulturminneloven § 27.

VIII. Iverksettelse av bestemmelsene

Denne forskriften trer i kraft straks.