Forskrift for motorferdsel i utmark og vassdrag, Stange kommune, Hedmark.

DatoFOR-2006-04-19-514
PublisertII 2006 hefte 2
Ikrafttredelse19.04.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forStange kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort18.05.2006
KorttittelForskrift om motorferdsel i utmark, Stange

Fastsatt av Stange kommunestyre 19. april 2006 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder motorisert ferdsel på vassdrag i Stange kommune, Hedmark. Forskriften utfyller de bestemmelser som er gitt i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag og nasjonal forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

§ 2.Forbud og begrensninger med hjemmel i denne forskrift

Ferdsel med motorbåt er ikke tillatt på andre vann og elver i Stange kommune enn Harasjøen. Som særlige årsaker bemerkes følgende:

«Harasjøen har tidligere vært over 2 kvadratkilometer. Nyere reguleringer, som regnes som vedvarende, har ført til at sjøen nå er mindre enn 2 kvadratkilometer. Det har derfor i lengre tid vært vanlig å bruke motorbåt i «god tro». Det vurderes derfor som hensiktsmessig og uten nevneverdige interessekonflikter at praksisen med bruk av motorbåt fortsetter med bestemmelser om motorstørrelse og fart. Virkningen av motorstøy vil være marginal fordi sjøen ligger nær eksisterende støykilde (RV24).»

Største tillatte motorstørrelse er 5 hestekrefter og største tillatte fart 5 knop.

Bestemmelsene gjelder ikke Mjøsa der motorferdsel er regulert i egen forskrift fastsatt av Sjøfartsdirektoratet.

§ 3.Straff

Brudd på denne forskrift er straffbart.

§ 4.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.