Forskrift om unntak fra forbud mot bruk av vannscooter og lignende fartøyer, Nord-Aurdal kommune, Oppland.

DatoFOR-2006-05-04-535
PublisertII 2006 hefte 2
Ikrafttredelse01.06.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNord-Aurdal kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1998-06-26-47-§39
Kunngjort24.05.2006
KorttittelForskrift om bruk av vannscooter, Nord-Aurdal

Fastsatt av Nord-Aurdal kommunestyre 4. mai 2006 med hjemmel i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 39 annet ledd.

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å tillate begrenset bruk av vannscootere og lignende fartøyer i idrettslig regi i Nord-Aurdal kommune.

§ 2.Geografisk avgrensning:

Konkurranser kan avholdes i Førssyndet/Strøndafjordens østre ende, slik området er vist på kart i M 1:10.000 for område A.

Trening kan avholdes innenfor området som er vist på kart i M 1:10.000 for område B.

§ 3.Aktivitetsmessig avgrensning og omfang:

Forskriften gjelder:

Trening og konkurranse med vannscooter og lignende fartøyer i regi av Norges Motorsportforbund.

Transport av vannscooter og lignende fartøyer fra opplag, utsettingsrampe eller lignende frem til trenings- og/eller konkurranseområdet slik områdene er vist på kart i M 1:10.000 for henholdsvis område A og B, og tilbake i forbindelse med trening/konkurranse. Transport av vannscootere og lignende fartøyer skal foregå etter korteste og mest hensiktsmessige trase, og det skal utvises nødvendige hensyn til all annen trafikk.

Det tillates kun ett arrangement i året. Det tillates maksimalt syv trenings- og/eller konkurransedager i tilknytning til arrangementet.

§ 4.Tidsmessig avgrensning

Bruk av vannscooter og lignende fartøyer kan tillates innenfor tidsrommet kl. 10-18.

På søn- og helligdager er bruk av vannscooter og lignende fartøyer bare tillatt etter kirketid.

§ 5.Særskilt tillatelse til å arrangere trening og/eller konkurranse

Trening og/eller konkurranse med vannscooter og lignende fartøyer kan kun gjennomføres etter særskilt tillatelse fra kommunen.

§ 6.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. juni 2006. 

pdf.gif  

pdf.gif