Forskrift om Verneplan for Hovedøya - Hovedøya landskapsvernområde med plantelivsfredning i Oslo kommune, Oslo.

DatoFOR-2006-05-19-543
PublisertII 2006 hefte 2
Ikrafttredelse19.05.2006
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
EndrerFOR-1935-04-06
Gjelder forOslo kommune, Oslo.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§13, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort24.05.2006
KorttittelForskrift om Hovedøya landskapsvernområde

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 19. mai 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5, jf. § 6 og § 13, og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Det vernede området berører følgende gnr./bnr. i Oslo kommune: 206/1.

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 491 daa, hvorav ca. 279 daa er sjøareal. Plantelivsfredningen omfatter ca. 106 daa av landarealet innenfor landskapsvernområdet.

Grensene for landskapsvernområdet og arealet med plantelivsfredning framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet februar 2006. De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet og arealet med plantelivsfredning skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Oslo kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2.Formål

Formålet med vernet er å bevare et vakkert, særegent og historisk verdifullt natur- og kulturlandskap, samt et rikt planteliv og vitenskaplig interessante geologiske forekomster som bidrar til å gi området dets karakter. Deler av området har spesiell betydning som voksested for sjeldne plantearter og -samfunn.

§ 3.Vernebestemmelser

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som vesentlig kan endre landskapets art og karakter. Eksempler på dette er: oppføring av bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, påbygging eller omfattende eksteriørmessige endringer av eksisterende bygninger og anlegg, fjerning eller inngrep i kulturminner så som historiske veier og stier, hensetting av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, anlegg av veier og stier, uttak, planering og utfylling av masse, inngrep i berggrunnen, drenering og annen form for tørrlegging, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, forsøpling, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må anses å endre landskapets art eller karakter vesentlig.
2.Planting eller såing av trær er ikke tillatt. Hogst av enkelttrær og grupper av trær som preger landskapsbildet er forbudt.
3.Motorferdsel til lands er forbudt.
4.Bruk av landskapsvernområdet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
5.Det er ikke tillatt utover 1 døgn å forankre båt, eller hensette seilbrett og lignende innenfor verneområdet.
6.Telting og lignende er forbudt.
7.Bålbrenning og bruk av grill utenfor spesielt tilrettelagte områder godkjent av forvaltningsmyndigheten etter § 8, er forbudt.
8.Etablering av båtplasser er forbudt.

Innenfor nærmere avgrensede deler av landskapsvernområdet kan Miljødirektoratet ved forskrift regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for naturmiljøet.

9.Innenfor plantelivsfredningsområdet, jf. § 1 tredje ledd første punktum, gjelder i tillegg følgende bestemmelser:
a.Det er forbudt å skade eller ødelegge vegetasjonen i kalkpåvirkede eng- og knaussamfunn og rike kulturpåvirkede engsamfunn som ikke skyldes vanlig ferdsel.
b.Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler. Nye plantearter må ikke innføres.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, rednings-, oljevern- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og ferdsel i forbindelse med dette arbeidet.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-4, er ikke til hinder for:

3.Vanlig vedlikehold av eksisterende veier og stier som er godkjent av kulturminnemyndigheten.
4.Skjøtsel av kulturminner som er godkjent av kulturminnemyndigheten.
5.Drift og vedlikehold av eksisterende kommunale anlegg, samt slått av plenarealene.
6.Vanlig vedlikehold av bygninger, anlegg og hager.
7.Drift og vedlikehold av eksisterende småbåtanlegg.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-3, er ikke til hinder for:

8.Sanking av bær og matsopp.
9.Utøvelse av fiske.
10.Tildekking av sjøbunnen med rene masser for å stoppe spredning av miljøgifter.
11.
a)Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg. Bruk av motorisert transport krever særskilt tillatelse, jf. § 5 nr. 6.
b)Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i ettertid sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
c)Oppgradering/fornying av kraftlinjer for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke fører til vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Arkeologiske undersøkelser utført av offentlige myndigheter.
2.Avgrenset bruk av landskapsvernområdet til tiltak som angitt § 3 nr. 6.
3.Skjøtsel og opprustning av parkanlegg, herunder opprustning og omlegging av veier.
4.Tiltak i forbindelse med opprustning av eksisterende småbåtanlegg etter plan.
5.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket.
6.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 nr. 11 bokstav a og bokstav c.
7.Utlegging av sand på avgrenset område på strand ved Lindøysund.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med vernet.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme verneformålet. Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 6. april 1935 om midlertidig fredning av berggrunnen, plantelivet og dyrelivet på Hovedøya.

Vedlegg - Kart 

pdf.gif