Forskrift om Verneplan for Hovedøya - Østre Hovedøya naturreservat og Vestre Hovedøya naturreservat i Oslo kommune, Oslo.

DatoFOR-2006-05-19-544
PublisertII 2006 hefte 2
Ikrafttredelse19.05.2006
Sist endret
EndrerFOR-1935-04-06
Gjelder forOslo kommune, Oslo.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort24.05.2006
KorttittelForskrift om Hovedøya naturreservat, Oslo

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 19. mai 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensning

Naturreservatene berører følgende gnr./bnr. i Oslo kommune: 206/1.

Østre Hovedøya naturreservat dekker et areal på ca. 158 daa og Vestre Hovedøya naturreservat dekker et areal på ca. 56 daa.

Grensene for reservatene framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet februar 2006. De nøyaktige grensene for reservatene skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Oslo kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare områder med særpregete og artsrike vegetasjonssamfunn på kalkrik berggrunn, med mange sjeldne plantearter. Formålet er videre å bevare interessante geologiske forekomster. Områdene har stor vitenskapelig og pedagogisk betydning.

§ 3.Vernebestemmelser

For reservatene gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatene. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, anlegg av veier og stier, uttak, planering og utfylling av masse, hogst, planting eller såing av trær, inngrep i berggrunnen, drenering og annen form for tørrlegging, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, forsøpling, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
3.Motorferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
4.Bruk av naturreservatene til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
5.Det er ikke tillatt å hensette seilbrett og lignende innenfor reservatene.
6.Telting og lignende er forbudt.
7.Å gjøre opp ild er forbudt.
8.Enhver ødeleggelse av berggrunnen er forbudt, herunder hammerbruk, boring, sprenging og innsamling av prøver fra fast fjell. Likeledes er det forbudt å risse eller male inn tegn, figurer og lignende på fjell eller steinblokker.
9.Etablering av båtplasser er forbudt.
10.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdsel i hele eller deler av reservatene.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, rednings-, oljevern- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og ferdsel i forbindelse med dette arbeidet.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-3, er ikke til hinder for:

3.Vedlikehold av eksisterende stier og kulturminner.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-2, er ikke til hinder for:

4.Sanking av bær og matsopp.
5.Utøvelse av fiske etter lov om saltvannsfiske.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Avgrenset bruk av reservatene til tiltak som angitt § 3 nr. 4.
2.Avgrenset bruk av reservatene i undervisningssammenheng.
3.Restaurering og skjøtsel av kulturminner med nærområder som er godkjent av kulturminnemyndigheten.
4.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 6. april 1935 om midlertidig fredning av berggrunnen, plantelivet og dyrelivet på Hovedøya.

Vedlegg - Kart 

pdf.gif