Forskrift om fredning Bergenhus festning gnr. 167 bnr. 895, 897, 900, Bergen kommune, Hordaland.

DatoFOR-2006-05-26-586
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse26.05.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forBergen kommune, Hordaland.
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§22, FOR-1979-02-09-8785-§15
Kunngjort08.06.2006
KorttittelForskrift om fredning av Bergenhus festning

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Riksantikvaren 26. mai 2006 med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a, jf. § 15, og forskrift 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven § 12 nr. 1. 

Forskrift om fredning skal oppbevares hos eier, Riksantikvaren, fylkeskommunen og kommunen.

I. Omfang

Fredningen omfatter hele festningsverket Bergenhus med hovedfestningen, ubebygde deler av Koengen, Sverresborg, kollen og forterrenget rundt Sverresborg. Fredningen omfatter hele anlegget med bygninger, porter, festningsmurer, voller, plasser, veier og grøntanlegg. Anlegget er vist på vedlagt kart. 

Omfang av fredningen for bygninger og anlegg:

(Nummerering refererer til Forsvarets eiendomsregister.) 

Nr.NavnVern omfang
1HovedportEksteriør og interiør
3KommandantboligenEksteriør og interiør
4KapteinvaktmesterboligenEksteriør og interiør
6HovedvaktenEksteriør og interiør
7KaldgarasjeEksteriør og interiør
8ArtilleribygningenEksteriør og interiør
9Kontor- og sambandsbunkerEksteriør
10RegimentsbygningenEksteriør og interiør
13IngeniørbygningenEksteriør
31Kaldgarasje/tørkeskurEksteriør
32VollmesterboligenEksteriør og interiør
33UthusEksteriør
34SteinhusetEksteriør
65/66Bunker A og BEksteriør
752Plasser A: ParadeplassenHele
752Plasser B: SlottsgårdenHele
753GrøntanleggHele
1051Vollmurer/festningsmurerHele
u.nr.Stallbygningen m/glassbroenEksteriør og interiør med unntak for interiør og inventar i mellometasje (kjøkken), samt inventar på loft
 

For øvrig vises det til Verneplan for Bergenhus (1996) der bygninger og anlegg er beskrevet og identifisert.

For bygninger gjelder fredningen både hovedelementer og detaljer som planløsning, konstruksjon, materialbruk, overflatebehandling, vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder og fast inventar. For festningsmurer, grøntområder og øvrige anlegg gjelder fredningen både hovedelementer og detaljer som utforming, konstruksjon og materialbruk, forstøtningsmurer, gjerder, trapper, belegning, beplantning, vegetasjon, belysning og monumenter. Opplistingen av hvilke elementer som omfattes av fredningen er ikke fullstendig.

Følgende objekter er unntatt fra fredningen: 

Nr.Navn
14Bod/garasje
11Snekkerbrakke
-Jernbanesporet Koengen
-Ballbinge Sverresborg

II. Formålet med fredningen

Formålet med fredningen av Bergenhus festning er å sikre og bevare et i nasjonal sammenheng enestående anlegg med en vesentlig historisk betydning. Som militært, administrativt og politisk sentrum gjennom flere hundre år er Bergenhus nært knyttet til viktige perioder i landets historie. Fredningen skal sikre de arkitektoniske, militærhistoriske og øvrige kulturhistoriske verdiene ved både hovedfestningen, Sverresborg og Koengen slik de er beskrevet i Verneplan for Bergenhus (1996).

Formålet med fredningen er at anlegget bevares og forvaltes som en helhet, og at den visuelle og funksjonelle sammenhengen mellom ulike deler av festningen og mellom enkeltobjekter opprettholdes og styrkes. Fredningen skal sikre både fortifikatoriske anlegg, forterreng, bygninger, hager, parkanlegg og deres innbyrdes sammenheng samt kulturhistoriske verdier knyttet til festningen som helhet.

For den enkelte bygning eller anlegg skal fredningen sikre både opprinnelige elementer og senere tilføyelser dersom disse vurderes å være kulturhistorisk verdifulle uttrykk for en historisk utvikling. Innenfor Bergenhus festning gjelder dette særlig elementer fra 1800-tallets parkanlegg og 18- og 1900-tallets arbeider med restaurering og gjenoppbygging av bygningene rundt slottsgården.

Fredningen av fortifikatoriske anlegg skal sikre de kulturhistoriske verdiene de representerer i forhold til områdets funksjonelle og militærhistoriske betydning. Fredningen skal sikre anleggenes utforming og tilhørende elementer slik at deres opprinnelige funksjon er tydelig. Både strukturen i anleggenes oppbygging samt materialbruk og detaljering skal opprettholdes.

Fredningen av bygningenes eksteriør skal sikre bygningenes arkitektur og hovedpreg. Både det arkitektoniske uttrykket, materialbruk og detaljering som fasadeløsning, dører og vinduer, overflater og ev. dekor skal bevares.

Formålet er videre å bevare opprinnelig rominndeling, bygningsdeler, fast inventar, detaljer og overflater i de deler av interiøret som er kulturhistorisk interessant.

Fredningen skal sikre plasser, hager, park- og grøntanlegg slik at hovedelementer som arkitektonisk utforming, konstruksjon og materialbruk og detaljer som murer, gjerder, trapper, vegetasjon, belegning, beplantning og belysning opprettholdes.

III. Fredningsbestemmelser

Fredningsbestemmelsene er utformet i samsvar med fredningens formål og gjelder i tillegg til kulturminnelovens bestemmelser om vedtaksfredete kulturminner.

1.Riving, flytting eller ombygging av bygninger eller anlegg eller oppføring av nye bygninger eller anlegg eller installasjoner innenfor festningen er ikke tillatt.
2.Utskifting av bygningselementer eller materialer, forandring av overflater eller annet arbeid ut over vanlig vedlikehold på bygninger eller anlegg er ikke tillatt. Unntatt fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 7.
3.Alt vedlikehold og all istandsetting skal skje med tradisjonelle materialer og metoder i tråd med bygningenes og anleggenes egenart og på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske eller kulturhistoriske verdiene.
4.Anlegg eller utvidelse av veier eller plasser, oppsetting av gjerder, skilt, endring av belegg, planering, utfylling eller andre terrenginngrep innenfor det fredete anlegget, er ikke tillatt. Unntatt fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 7.
5.Endring av beplantning, fjerning av trær, busker eller opprinnelige elementer eller andre tiltak som vil kunne endre park- eller hageanleggenes karakter i vesentlig grad, er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å rive, bygge om eller endre elementer som murer, trapper, grusganger etc. Unntatt fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 7.
6.Når det blir nødvendig å fornye trær eller busker skal samme type benyttes og plantes på samme sted. Trær som må felles på grunn av sykdom, skade eller alder, skal erstattes med så store trær som mulig.
7.Tilbakeføringer til opprinnelig eller tidligere utforming kan tillates i særlige tilfelle under forutsetning av at tiltaket kan gjøres på et sikkert, dokumentert grunnlag og etter dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten.

IV. Myndighet

Forvaltning av fredningsforskriften er lagt til Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

V. Dispensasjon

Forvaltningsmyndigheten, jf. punkt IV, kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet, jf. kulturminneloven § 15a første ledd.

VI. Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan for hele eller deler av fredningsområdet med presisering av fredningsformål og nærmere retningslinjer for forvaltningen. Forvaltningsplan skal være godkjent av Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

VII. Automatisk fredete kulturminner

Bergenhus festning ligger innenfor det automatisk fredete kulturminnet Middelalderbyen Bergen (automatisk fredet grunn). Innenfor festningen ligger Håkonshallen, Rosenkrantztårnet, Portkastellet, Ringmuren og flere ruiner som er automatisk fredete byggverk jf. kulturminneloven § 4.

I henhold til kulturminneloven § 3 første ledd er inngrep i eller tiltak som kan skade eller skjemme automatisk fredete kulturminner forbudt med mindre det foreligger tillatelse etter kulturminneloven § 8. Riksantikvaren er rette myndighet til å gi slik tillatelse.

VIII. Sanksjoner

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av kulturminneloven kan straffes med bøter eller fengsel, jf. kulturminneloven § 27.

IX. Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks.