Forskrift til fredning av bygninger og anlegg i Verneplan for Karljohansvern Orlogsstasjon, Horten kommune, Vestfold.

DatoFOR-2006-05-31-588
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse31.05.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forHorten kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§22a, LOV-1978-06-09-50-§15, FOR-1979-02-09-8785-§12
Kunngjort08.06.2006
KorttittelForskrift om fredning av Karljohansvern

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Riksantikvaren 31. mai 2006 med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a, jf. § 15 og forskrift 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven § 12 nr. 1.

I. Omfang

Fredningen omfatter deler av Karljohansvern Orlogsstasjon med bygninger og anlegg oppført i liste pkt. IX. For øvrig vises det til Verneplan for Karljohansvern (Forsvarsbygg år 2004) der samtlige inventarnumre er nærmere identifisert og bygninger og anlegg er kartfestet.

II. Formålet med fredningen

Fredningen har som formål å sikre og bevare et utvalg bygninger og anlegg knyttet til Karljohansvern som orlogsstasjon og befestningsanlegg for Forsvaret. Karljohansvern er i nasjonal sammenheng et enestående anlegg med en vesentlig historisk betydning. Orlogsstasjonen ble grunnlagt som Horten Værft i 1819 kort etter unionsinngåelsen med Sverige og hadde en sentral plass i forsvarsplanene for det nye Norge. Marinebasen og verftet har vært sentrale drivkrefter i framveksten av Horten by. De fredete kulturminnene skal vise den militærhistoriske utviklingen fra etablering av Horten Værft i 1819 og frem til i dag.

Fredningen skal sikre både fortifikatoriske anlegg, bygninger og deres innbyrdes sammenheng. Fredningen skal sikre de arkitektoniske, militærhistoriske og øvrige kulturhistoriske verdiene ved de enkelte bygninger og anlegg slik de er beskrevet i Verneplan for Karljohansvern. Fredningen skal sikre både opprinnelige elementer og senere tilføyelser dersom disse vurderes å ha en selvstendig verdi som eksempel på en historisk utvikling.

Fredningen av fortifikatoriske anlegg og tilhørende elementer skal sikre anleggenes utforming slik at deres opprinnelige funksjon er tydelig. Både strukturen i anleggenes oppbygging samt materialbruk og detaljering skal opprettholdes.

Fredningen av bygningenes eksteriør skal sikre bygningenes arkitektur og hovedpreg. Både det arkitektoniske uttrykket, materialbruk og detaljering som fasadeløsning, eldre dører og vinduer, overflater og ev. dekor skal bevares.

Formålet med fredningen av bygningenes interiør er å bevare interiørenes opprinnelige eller eldre deler. Dette gjelder vegger, arkitektoniske detaljer som dører, vinduer, listverk samt overflater og eventuell dekor, rominndeling, bygningsdeler, fast inventar, detaljer og overflater, samt tekniske installasjoner og utstyr som hører til og viser byggets funksjon. Fredningen av installasjoner og utstyr skal sikre objektets tekniske spesifikasjoner.

Formålet med fredningen av bygningenes innvendige hovedstruktur er å bevare overordnet romstruktur, etasjeskiller og øvrige konstruktive elementer.

III. Fredningsbestemmelser

1.Det er ikke tillatt å rive anleggene eller bygningene eller deler av dem.
2.Det er ikke tillatt å bygge om anleggene, bygningenes eksteriør eller de deler av interiørene som inngår i fredningen. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. pkt. 5.
3.Utskifting av bygningselementer eller materialer, forandring av overflater eller annet arbeid utover vanlig vedlikehold på anleggene eller bygningenes eksteriør eller de deler av interiørene som omfattes av fredningen, er ikke tillatt. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. pkt. 5.
4.Vedlikehold og istandsetting skal skje med materialer og metoder tilpasset anleggenes og bygningenes egenart og på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske, militærhistoriske og kulturhistoriske verdiene.
5.Tilbakeføring til opprinnelig eller tidligere utforming kan gjennomføres dersom det foreligger særskilte grunner og under forutsetning av at tiltaket kan gjøres på et sikkert, dokumentert grunnlag og etter tillatelse fra forvaltningsmyndighet. Tilbakeføring kan kun skje etter søknad om dispensasjon iht. kulturminneloven § 15a første ledd, jf. forskriftens pkt. IV.

Kulturminnelovens bestemmelser gjelder utfyllende i tillegg til denne forskriftens spesielle fredningsbestemmelser.

IV. Dispensasjon

Forvaltningsmyndighet, jf. punkt VI, kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet, jf. kulturminneloven § 15a første ledd.

V. Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan for det enkelte byggverk/anlegg med presisering av fredningsformål og nærmere retningslinjer for forvaltningen. Forvaltningsplan skal være godkjent av Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

VI. Myndighet

Forvaltning av fredningsforskriften er lagt til Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

VII. Sanksjoner

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av kulturminneloven kan straffes med bøter eller fengsel, jf. kulturminneloven § 27.

VIII. Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks.

IX. Liste over fredningsobjekter

Inventarnr. i tabellen henviser til inventarnr. i Verneplan for Karljohansvern, Forsvarsbygg 2004. 

Inv. nr.NavnOppr. funksjonByggeårOmfang fredningGnr/bnrGABnrMerknader
0034SykestueIsolatavd. for syke1918-24Eksteriør uten påbygg fra 1952124/1161693529
0049Befalsmessen Carl JohanKorpsskole-bygning mv.1840, 1865Eksteriør og interiør124/1161693332
0050Befalsforlegning Gamle HortenUthus, boligerCa 1780-1790Eksteriør og interiør124/1161693340
0051StallenStall, halmbod1859Eksteriør og interiør124/1161693340
0054SolbakkenBolig, markententeri1840Eksteriør124/16161693294Solgt m/ verneklausul
0056MarinemusikkenKaserne, bolig mv.1838Eksteriør og interiør124/43161693316Solgt m/ verneklausul
0060Brakke ABolig1839-42Eksteriør og interiør124/1161693227
0061Bryggerhus S. paviljongBryggerhus1839-42Eksteriør og interiør124/1161693235
0063BryggerhusBryggerhus1842Eksteriør og interiør124/1161693278
0065Bryggerhus N PaviljongBryggerhus1839-42Eksteriør og interiør124/1161693219
0066Brakke BBoliger1829-32Eksteriør og interiør124/1161693189
0067Bryggerhus S PaviljongBryggerhus1829Eksteriør og interiør124/1161693243
0069BryggerhusBryggerhus1829Eksteriør og interiør124/1161693251
0071Bryggerhus N PaviljongBryggerhus1829Eksteriør og interiør124/1161693200
0072Brakke CBoliger1841-43Eksteriør og interiør124/42161693154Solgt m/ verneklausul
0073Bryggerhus S PaviljongBryggerhus1841-43Eksteriør og interiør124/42161693162Solgt m/ verneklausul
0075BryggerhusBryggerhus1841-43Eksteriør og interiør124/42161693197Solgt m/ verneklausul
0077Bryggerhus N PaviljongBryggerhus1841-43Eksteriør og interiør124/42161693146Solgt m/ verneklausul
0078Brakke DBoliger1843Eksteriør og interiør124/42161693111Solgt m/ verneklausul
0079Bryggerhus S PaviljongBryggerhus1841-43Eksteriør og interiør124/42161693170Solgt m/ verneklausul
0082Bryggerhus N PaviljongBryggerhus1841-43Eksteriør og interiør124/42161693138Solgt m/ verneklausul
0088Skolebygning BSSSkolebygning mv.1862Eksteriør124/1161689076
0090EkserserhusGymnastikksal1862Eksteriør og interiør, (gjelder ikke tilbygg mot nord fra 1955)124/1161689084
0112GarasjeBøkkerverkstedCa 1850, 1890-91, 1940-45Eksteriør124/1161693081
0113HalvtaksskurLagerskur1850-60Eksteriør124/1161693499
0120GarasjeVerksted1876Eksteriør124/1161693456
0121MaskinverkstedVerksted1917Eksteriør124/1161693472
0124Det hvite husLaboratorium1839Eksteriør og interiør124/1161693553
0125HalvtaksskurAnt lagerskurCa 1850Eksteriør124/1161693502
0129Magasin AMagasin No. 11861-64Eksteriør og interiør124/1161693421
0130Magasin BMagasin No. 21839Eksteriør og interiør124/1161693413
0134HalvtaksskurLager, sykkelskur1861 1940-45Eksteriør124/1
0151BåthusSkur for torpedobåter1899Eksteriør og interiør121/41161689009Solgt m/ verneklausul
0164RofartøyskurSkur for rokanonbåter1841Eksteriør og interiør124/40161688959Solgt m/ verneklausul
0189Kalkovn AKalkovn1852Eksteriør og interiør124/4
0190Kalkovn BKalkovn1854Eksteriør og interiør124/4
0246Fortet Norske LøveFort1852-59Eksteriør og interiør, hele vollanlegget124/1161688835
0281Oppsynsmanns-boligOppsynsmanns-bolig1840Eksteriør124/1161688444
0294Minemagasin II ØstøyaMinemagasin1920Eksteriør og interiør124/1161688509
0299MagasinMagasin for Torpedovesenet1877Eksteriør124/1
0318Minemagasin I ØstøyaMinemagasin1920Eksteriør og interiør124/1
0376Ammunisjons-magasinLåve1800-årene, 1905Eksteriør og interiør124/1
0377LagerEmballasjelager1913Eksteriør124/1161688126
0378Skur for brannsprøyteAnt. Lokomotivstall1912Eksteriør og interiør124/1
0379Arbeidshus for banelysArbeidshus for banelys1916Eksteriør124/1
0381TrinolstøperiTrinolstøperi1915Eksteriør124/1161688134
0382ArbeidshusArbeidshus1913Eksteriør124/1
0383TrinolarbeidshusTrinolarbeidshusAnt. 1914Eksteriør124/1
0384ArbeidshusArbeidshus, sprengstofflager1913, 1940-45Eksteriør124/1161688193
0393Ammunisjons-magasinAmmunisjons-magasin1914Eksteriør og interiør124/1
0403Ammunisjons-magasinAmmunisjons-magasin1892Eksteriør og interiør, rester av eldre skinnegang124/1161688258
0405Ammunisjons-magasinAmmunisjons-magasin1892Eksteriør og interiør124/1161688320
0407ArbeidshusLokomotivstall1917Eksteriør og interiør, skinnegang og utstyr knyttet til tidligere jernbanedrift124/1161688339
0409MagasinLager1884Eksteriør og interiør124/1
0423KruttårnetKruttlager1840Eksteriør og interiør124/1
0430Sprengstoff-magasinSprengstoff-magasin1918Eksteriør124/1
0431Sprengstoff-magasinSprengstoff-magasin1912Eksteriør124/1
0432TrinolarbeidshusTrinolarbeidshus1916Eksteriør124/1161688177
0434ArbeidshusArbeidshus1918Eksteriør124/1161688150
0803Magasinkai m/kanalKai og kanal1840-69Hele kanal- og kaianlegget124/1
0804Kai Dokka-MagasinkanalenKai1861Hele kaianlegget124/1
0821BryggeBrygge1905Hele bryggeanlegget124/1
0824Brygge (rester)Brygge1840Hele bryggeanlegget samt spor av eldre veiløp fra brygge til Krutthuset (0423) og Masteberget124/1
0836KjølhalingskaiKjølhalingskai1841Hele kjølhalingskaianlegget inkl. kaifront med rester av opprinnelige taljebrønner og utfylt område på innsiden124/1
0837MastedammenOppdemmet mastedam1840Hele mastedamanlegg med oppdemming mot indre havn124/1
0854VerftsmurInnhegning verftsområde1850, 1875, 1880, 1952Hele verftsmuren inkludert muren rundt inv.nr. 0124 Det Hvite Hus/Laboratoriet124/1
0951Murgjerde ved BSSInnhegning1862, 1880, 1952Hele murstrukturen124/1
0955VollportenDel av befestningCa 1856Hele den eksisterende jordvollen med skjæring for vei (anlegg/eksteriør hovedstruktur)124/1, 30Deler solgt m/ verneklausul
0956ByvollenForsvarsverk1832Hele eksisterende jordvoll med rester av banketter på innsiden124/1, 7, 10Deler solgt m// verneklausul
1000Batteriet på HortenstangenForsvarsverk1876Batteriet som helhet inkludert nyere kanonstillinger (1003) forkant av batteriet124/1
1001Batteriet på MøringaForsvarsverk1870-74Batteriet som helhet124/4
1002Batteriet på TivoliForsvarsverk1871-74Batteriet som helhet med forbindelsesvoll vestover mot 0955 Vollporten124/1, 10, 11Deler av anlegget festes ut til borettslag
1011Strandbatteri nr. IIForsvarsverk1851Hele eksisterende batteri124/1
1051KanalenKanal1857-63Hele kanalanlegget124/1