Forskrift for bruk av motorfartøy i utmark og vassdrag, Tolga kommune, Hedmark.

DatoFOR-2006-06-21-1161
PublisertII 2006 hefte 4
Ikrafttredelse19.10.2006
Sist endret
EndrerFOR-2004-11-10-1585
Gjelder forTolga kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4, LOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort19.10.2006
KorttittelForskrift om motorferdsel i utmark, Tolga

Fastsatt av Tolga kommunestyre 21. juni 2006 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd og § 5.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder all motorferdsel i utmark og vassdrag i Tolga kommune.

Med motorferdsel menes i denne forskrift bruk av kjøretøy (bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter og lignende) og båt eller annet flytende eller svevende fartøy, drevet med motor (motorbåt, vannscooter, vannjet og lignende motordrevne mindre farkoster), samt landing og start med motordrevet luftfartøy.

Motorer omfatter forbrenningsmotorer, elektriske motorer og motorer som drives med andre former for energi.

Med utmark menes udyrket mark som etter lov om friluftslivet § 1 første ledd ikke regnes som innmark eller like med innmark. Setervoll, hustomt, engslått, kulturbeite og skogplantefelt som ligger i utmark, regnes i denne lov like med utmark. Vei i utmark som ikke er opparbeidet for kjøring med bil, anses i denne forskrift som utmark. Det samme gjelder opparbeidet vei som ikke er brøytet for kjøring med bil.

Med vassdrag menes åpne og islagte elver, bekker og innsjøer.

§ 2.Forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag

I utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre annet følger av loven, nasjonal forskrift eller § 4 og § 6 i denne forskrift.

§ 3.Tillatelse med hjemmel direkte i loven

Med hjemmel i § 4 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 10. juni 1977 nr. 82 første ledd, er motorferdsel tillatt i forbindelse med:

a)Politi-, ambulanse- og redningstjeneste og oppsyns- og tilsynstjeneste etablert med hjemmel i lov,
b)Offentlig post- og teletjeneste,
c)Nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring. Jakt, fangst, fiske og bærsanking regnes ikke som næring i denne forbindelse.
d)Forsvarets øvelser, forflytninger og transporter,
e)Anlegg og drift av offentlige veier og anlegg,
f)Rutetransport som drives med løyve i henhold til samferdselsloven.
§ 4.Ferdsel med motorfartøy på innsjø (til lovens § 4, 3. ledd)

Ferdsel med motorfartøy er tillatt på følgende elver og vann i Tolga kommune:

a)Elvestrekningen Hola fra Langsjøen til krysset Hola elv/Rv. 26
b)Innsjøene Langsjøen og Hodalssjøene; Storsjøen, Stikkelen, Asmaren, Drengen og Nordersjøen.
§ 5.Motortype og -størrelse
a.På Langsjøen tillates inntil 40 hk motor.
b.På Hodalssjøene tillates generell bruk av elektrisk påhengsmotor. I tillegg tillates bruk av bensindrevet påhengsmotor på inntil 4 hk i forbindelse med lovlig garn-/notfiske.
§ 6.Hastighetsregler

For fartsbegrensningen vises det til at en knop tilsvarer 1,852 km/t.

For sjøer under § 4: 10 knop

Uavhengig av foranstående gjelder 5 knops grense i 100 metersbeltet langs strandsonen.

For strekningen Hola - fra Langsjøen til krysset Hola ved elv/Rv 26. gjelder etter dette 5 knop.

§ 7.Landing og start med luftfartøy

Landing og start med luftfartøy er tillatt på Tolga kommunes del av Langsjøen når den foregår i en avstand av minimum 200 m fra land. Taksing til og fra land tillates i denne forbindelse.

§ 8. Aktsomhet

All motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks den er kunngjort i samsvar med forvaltningslovens § 38.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 10. november 2004 nr. 1585 for bruk av motorkjøretøy i utmark og vassdrag, Tolga kommune, Hedmark.