Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Telemark, vedlegg 2, fredning av Tangendammen dyrefredningsområde, Porsgrunn kommune, Telemark.

DatoFOR-2006-06-30-795
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse30.06.2006
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forPorsgrunn kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§9, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort06.07.2006
KorttittelForskrift om Tangendammen dyrefredningsområde

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 30. juni 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 9, jf. § 10 og § 14 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 23 nov 2012 nr. 1173, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 8 aug 2014 nr. 1071.

§ 1.Avgrensing

Det fredede området berører følgende gnr./bnr. i Porsgrunn kommune: 60/2, 60/20 og 60/497.

Fredningsområdet dekker et totalareal på 11,1 daa. Grensene for området framgår av vedlagte kart i målestokk 1:2 000, datert Direktoratet for naturforvaltning november 2012.

De nøyaktige grensene for fredningsområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Porsgrunn kommune, hos Fylkesmannen i Telemark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrifter 23 nov 2012 nr. 1173, 8 aug 2014 nr. 1071.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare en forekomst av de truete artene stor og liten salamander, flere sjeldne arter av øyenstikkere og deres livsmiljø knyttet til en næringsrik og kalkpåvirket dam.

§ 3.Vernebestemmelser

For fredningsområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon som er viktig for livsmiljøet for stor og liten salamander og insektgruppen øyenstikkere, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra fredningsområdet. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Stor og liten salamander og insektgruppen øyenstikkere er fredet mot innsamling, skade og ødeleggelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe dyrenes livsmiljø, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og midlertidige og varige innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel er forbudt, herunder start og landing av luftfartøy.
5.Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av fredningsområdet.
6.Bålbrenning og bruk av grill er forbudt.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1 til 3 er ikke til hinder for:

2.Sanking av bær og matsopp.
3.Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
2.Vedlikehold og merking av stier og løyper.
3.Nødvendig motorferdsel ved brøyting av skøytebane på islagt dam.
4.Bålbrenning og bruk av grill på islagt dam.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det skal utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.