Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Telemark, vedlegg 7, fredning av Risøya plantefredningsområde, Porsgrunn kommune, Telemark.

DatoFOR-2006-06-30-800
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse30.06.2006
Sist endretFOR-2009-09-08-1899
Endrer
Gjelder forPorsgrunn kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§9 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort06.07.2006
KorttittelForskrift om Risøya plantefredningsområde

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 30. juni 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 9, jf. 10 og § 13 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 8 sep 2009 nr. 1899.

§ 1.Avgrensing

Det fredede området berører følgende gnr./bnr. i Porsgrunn kommune: 32/1, 32/2 og 32/26.

Fredningsområdet dekker et totalareal på 38,6 daa, hvorav ca. 11 daa er sjøareal. Grensene for fredningsområdet framgår av kart i målestokk 1:3 000, datert Miljøverndepartementet mai 2006.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Porsgrunn kommune, hos Fylkesmannen i Telemark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

0Endret ved forskrift 8 sep 2009 nr. 1899.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare en forekomst med sjeldne planter og deres livsmiljø. Området har velutviklete strandenger og strandsumper med stor artsrikdom.

§ 3.Vernebestemmelser

For fredningsområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Plantesamfunnene og all vegetasjon som er viktig for livsmiljøet til de fredete plantene, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra fredningsområdet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe livsmiljøet til de fredete plantene, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og midlertidige og varige innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
3.Motorferdsel på land er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
4.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av fredningsområdet.
5.Bruk av fredningsområdet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Bålbrenning og bruk av grill er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1 til 2 er ikke til hinder for:

2.Sanking av bær og matsopp.
3.Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
4.Beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av fredningsområdet.
5.Utsetting og gjenfangst av stedegne marine arter i forbindelse med havbeitenæring.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
2.Vedlikehold og merking av stier og løyper.
3.Avgrensa bruk av fredningsområdet som angitt i § 3 nr 5.
4.Havbruksvirksomhet dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.
5.Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
6.Oppføring av nye anlegg for Kystverket.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.