Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Telemark, vedlegg 9, vern av Langøya landskapsvernområde med plante- og dyrelivsfredning, Bamble kommune, Telemark.

DatoFOR-2006-06-30-802
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse30.06.2006
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forBamble kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§13, LOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort06.07.2006
KorttittelForskrift om Langøya landskapsvernområde

Fastsatt ved Kronprinsreg.res 30. juni 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5, jf. § 6 og § 13 og § 14 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Det vernede området berører følgende gnr./bnr. i Bamble kommune: 106/232.

Verneområdet dekker et totalareal på ca. 495 daa, hvorav ca. 10 daa er sjøareal. Grensene for verneområdet framgår av kart i målestokk 1:10.000, datert Miljøverndepartementet mai 2006.

De nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Bamble kommune, hos Fylkesmannen i Telemark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med vernet er å bevare et vakkert og egenartet kystlandskap med kalkfuruskog, kalkbergvegetasjon, kalktørrenger og havstrandvegetasjon, med et stort antall kravfulle og sjeldne plante- og insektarter.

§ 3.Vernebestemmelser

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Området er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. Eksempel på slike inngrep er: oppføring av nye bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., oppsetting av skilt, merking av stier og løyper, framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak kan endre landskapets art eller karakter vesentlig.
2.Plantesamfunn og insektarter knyttet til kalkfuruskog, kalkbergvegetasjon, kalktørrenger og havstrandvegetasjon er fredet mot skade og ødeleggelse.
3.Motorferdsel på land er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
4.Bruk av landskapsvernområdet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
5.Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av landskapsvernområdet.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Øvingskjøring i tilknytning til slike formål krever særskilt tillatelse.
2.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og ferdsel i forbindelse med dette arbeidet.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1 til 2 er ikke til hinder for:

3.Sanking av bær og matsopp.
4.Vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og brygger.
5.Beiting. Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av landskapsvernområdet.
6.Utsetting og gjenfangst av stedegne marine arter i forbindelse med havbeitenæring.
7.Fôring, medisinering og etablering av tekniske innretninger som ikke er synlige på sjøoverflaten, i forbindelse med havbeitenæring.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 nr. 1 (øvingskjøring).
2.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket.
3.Gjenoppbygging av historiske bygninger og anlegg.
4.Vedlikehold og merking av eksisterende stier.
5.Etablering av nye fortøyningsplasser.
6.Gjerding i forbindelse med beiting.
7.Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
8.Avgrenset bruk av landskapsvernområdet som angitt i § 3 nr. 4.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med vernet.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet. Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.