Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Telemark, vedlegg 15, fredning av Baneåsen plantefredningsområde, Bamble kommune, Telemark.

DatoFOR-2006-06-30-808
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse30.06.2006
Sist endretFOR-2016-03-08-297
Endrer
Gjelder forBamble kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§9, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§13, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort06.07.2006
KorttittelForskrift om Baneåsen plantefredningsområde

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 30. juni 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 9, jf. § 10 og § 13 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 23 nov 2012 nr. 1173, 7 mars 2014 nr. 264, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 8 mars 2016 nr. 297.

§ 1.Avgrensning

Det fredede området berører følgende gnr./bnr. i Bamble kommune: 106/207, 106/454, 106/580, 106/603, 106/604, 106/795 og 106/805.

Fredningsområdet dekker et totalareal på 5,8 daa. Grensene for fredningsområdet fremgår av kart datert Miljødirektoratet mars 2016.

De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Bamble kommune, hos Fylkesmannen i Telemark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrifter 23 nov 2012 nr. 1173, 7 mars 2014 nr. 264, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 8 mars 2016 nr. 297.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare en spesiell og sjelden soppflora på et naturlig voksested og med sitt naturlige livsmiljø knyttet til en kystnær linde-hasselskog.

§ 3.Vernebestemmelser

For fredningsområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Plantesamfunnene inkludert sopp og all vegetasjon, herunder døde busker og trær, som er viktig for livsmiljøet til de fredete plantene (inkludert sopp), er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra fredningsområdet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe livsmiljøet til de fredete plantene (inkludert sopp), som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og midlertidige og varige innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
3.Motorferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
4.Bruk av fredningsområdet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
5.Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av fredningsområdet.
6.Bålbrenning og bruk av grill er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1 til 2 er ikke til hinder for:

2.Sanking av bær og matsopp.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndighetene kan gi tillatelse til:

1.Avgrensa tiltak i fredningsområdet av hensyn til omkringliggende boliger.
2.Vedlikehold og merking av stier og løyper.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 7 mars 2014 nr. 264.
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.