Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Telemark, vedlegg 17, fredning av Malmhella plantefredningsområde, Kragerø kommune, Telemark.

DatoFOR-2006-06-30-810
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse30.06.2006
Sist endretFOR-2014-08-28-1153
Endrer
Gjelder forKragerø kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§9, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§13, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort06.07.2006
KorttittelForskrift om Malmhella plantefredningsområde

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 30. juni 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 9, jf. § 10 og § 13 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 23 nov 2012 nr. 1173, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 28 aug 2014 nr. 1153.

§ 1.Avgrensning

Det fredede området berører følgende gnr./bnr. i Kragerø kommune: 14/2, 14/53, 14/54 og 14/57.

Fredningsområdet dekker et totalareal på 2,9 daa. Grensene for fredningsområdet framgår av kart i målestokk 1:2 000, datert Direktoratet for naturforvaltning november 2012.

De nøyaktige grensene for fredningsområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Kragerø kommune, hos Fylkesmannen i Telemark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrifter 23 nov 2012 nr. 1173, 28 aug 2014 nr. 1153.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare en forekomst av den sjeldne og truete plantearten raggarve og andre sjeldne plantearter på et naturlig voksested og med sitt naturlige livsmiljø.

§ 3.Vernebestemmelser

For fredningsområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Plantesamfunnene og all vegetasjon, herunder døde busker og trær, som er viktig for livsmiljøet til de fredete plantene er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra fredningsområdet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe livsmiljøet til de fredete plantene, som for eksempel oppføring av bygninger, anlegg og midlertidige og varige innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
3.Motorferdsel er forbudt.
4.Bruk av fredningsområdet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
5.Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av fredningsområdet.
6.Bålbrenning og bruk av grill er forbudt.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1 til 2 er ikke til hinder for:

2.Sanking av bær og matsopp.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Vedlikehold og merking av stier og løyper.
2.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.