Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Telemark, vedlegg 18, fredning av Ødegården naturreservat, Kragerø kommune, Telemark.

DatoFOR-2006-06-30-811
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse30.06.2006
Sist endretFOR-2014-08-28-1153
Endrer
Gjelder forKragerø kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort06.07.2006
KorttittelForskrift om Ødegården naturreservat

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 30. juni 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 23 nov 2012 nr. 1173, 28 aug 2014 nr. 1153.

§ 1.Avgrensning

Det fredede området berører følgende gnr./bnr. i Kragerø kommune: 30/69 og 30/74.

Reservatet dekker et totalareal på 316 daa, hvorav 3 daa er sjøareal. Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:4 500, datert Direktoratet for naturforvaltning november 2012.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Kragerø kommune, hos Fylkesmannen i Telemark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrifter 23 nov 2012 nr. 1173, 28 aug 2014 nr. 1153.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et tilnærmet urørt naturområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har også særskilt vitenskapelig verdi som referanseområde og er egenartet i form av kystnær gammelskog med mye død ved og stort innslag av løvskog.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og midlertidige og varige innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
7.Bålbrenning og bruk av grill er forbudt.
0Endret ved forskrift 28 aug 2014 nr. 1153.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1 til 4 er ikke til hinder for:

2.Nødvendig kjøring fram til Tjønntvedt brygge.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1 til 3 er ikke til hinder for:

3.Sanking av bær og matsopp.
4.Jakt, fangst og fiske.
5.Beiting. Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av naturreservatet.
6.Utsetting og gjenfangst av stedegne marine arter i forbindelse med havbeitenæring.
0Endret ved forskrift 28 aug 2014 nr. 1153.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Vedlikehold og merking av stier og løyper samt nødvendig vedlikehold av traktorvei fram til Tjønntvedt brygge.
2.Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
3.Avgrensa bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5.
4.Oppføring av nye anlegg for Kystverket.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 28 aug 2014 nr. 1153.
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.