Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Telemark, vedlegg 21, fredning av Bråtane naturminne, Kragerø kommune, Telemark.

DatoFOR-2006-06-30-814
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse30.06.2006
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forKragerø kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§11, LOV-1970-06-19-63-§12, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort06.07.2006
KorttittelForskrift om Bråtane naturminne

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 30. juni 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 11, jf. § 12 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 23 nov 2012 nr. 1173, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Det fredede området berører følgende gnr./bnr. i Kragerø kommune: 30/29.

Naturminnet dekker et totalareal på 0,6 daa. Grensene for naturminnet framgår av kart i målestokk 1:500, datert Direktoratet for naturforvaltning november 2012.

De nøyaktige grensene for naturminnet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Kragerø kommune, hos Fylkesmannen i Telemark, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrifter 23 nov 2012 nr. 1173, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare en damtjernittlokalitet av nasjonal og internasjonal verdi for forskning, undervisning og informasjon om bergarter og prosesser knyttet til dannelsen av Fensfeltet.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturminnet gjelder følgende bestemmelser:

1.Alle inngrep i grunnen er forbudt, herunder alle former for uttak, planering, flytting eller påfylling av masse, stein og steinblokker, anlegg av veg, etablering av nye landfester for båt, oppføring av bygninger, anlegg eller andre midlertidige og varige innretninger, fremføring av jordkabler og kloakkledninger, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler og henleggelse av avfall. Opplistingen er ikke uttømmende.
2.Hammerbruk, kiling, boring, sprengning og innsamling av prøver fra fast fjell eller løse steiner er forbudt. Det er forbudt å risse eller male inn tegn eller figurer o.l. på fjell eller steinblokker.
3.Bålbrenning og bruk av grill er forbudt.
4.Motorferdsel er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.

§ 5.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 6.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

§ 7.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.