Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Telemark, vedlegg 23, fredning av Frydensborg plante- og dyrefredningsområde, Kragerø kommune, Telemark.

DatoFOR-2006-06-30-816
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse30.06.2006
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forKragerø kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§9, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§13, LOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort06.07.2006
KorttittelForskr om Frydensborg plante- og dyrefredningsområde

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 30. juni 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 9, jf. § 10 og § 13 og § 14 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Det fredede området berører følgende gnr./bnr. i Kragerø kommune: 12/28 og 12/206.

Fredningsområdet dekker et totalareal på ca. 125 daa. Grensene for fredningsområdet framgår av kart i målestokk 1:4000, datert Miljøverndepartementet mai 2006.

De nøyaktige grensene for fredningsområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Kragerø kommune, hos Fylkesmannen i Telemark, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare en rekke sjeldne og truete fuglearter med livsmiljø, sjeldne arter av snegler og øyenstikkere med livsmiljø, samt sjeldne vegetasjonstyper som svartorsumpskog og svartorstrandskog knyttet til et produktivt og artsrikt våtmarksområde.

§ 3.Vernebestemmelser

For fredningsområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Plantesamfunnene og all vegetasjon som er viktig for livsmiljøet til de fredete plantene eller dyrene, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra fredningsområdet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Insekter, snegler og fugler, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot innsamling, skade og ødeleggelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe livsmiljøet til de fredete plantene eller dyrene, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og midlertidige og varige innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, ytterligere drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel til lands og til vanns og bruk av modellfly og modellbåter er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. Det er ikke tillatt å fly lavere enn 300 m over området.
5.Bruk av fredningsområdet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av fredningsområdet.
7.Bålbrenning og bruk av grill er forbudt.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1 til 4 er ikke til hinder for:

2.Rydding og slått av jorder ved Frydensborgtjern samt nødvendig motorferdsel til dette formålet etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1 til 3 er ikke til hinder for:

3.Sanking av bær og matsopp.
4.Jakt og fangst.
5.Rydding og vedlikehold av eksisterende sti rundt tjernene.
6.Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
7.
a.Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg. Bruk av motorisert transport krever særskilt tillatelse jf. § 5 nr. 1.
b.Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i ettertid sendes melding til forvaltningsmyndighetene.
c.Oppgradering/fornying av kraftlinjer for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke fører til vesentlige fysiske endringer i forhold til fredningsformålet.
8.Beiting. Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av fredningsområdet.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 nr. 7 bokstav a og bokstav c.
2.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 nr. 7 bokstav c.
3.Vedlikehold og merking av stier og løyper.
4.Opprensking av utløpskanalen fra Frydensborgtjern.
5.Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
6.Avgrensa bruk av fredningsområdet som angitt i § 3 nr. 5.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.