Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Vestfold, vedlegg 1, vern av Sandebukta landskapsvernområde, Sande kommune, Vestfold.

DatoFOR-2006-06-30-820
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse30.06.2006
Sist endretFOR-2016-08-09-962
Endrer
Gjelder forSande kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort06.07.2006
KorttittelForskrift om Sandebukta landskapsvernområde

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 30. juni 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5 og § 6, jf. § 21, § 22 og § 23. I tillegg er fuglelivet i sone B fredet særskilt etter samme lovs § 14. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 27 juni 2014 nr. 1052, 9 aug 2016 nr. 962.

§ 1.Avgrensning

Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Sande kommune: 3/4, 4/8, 5/1, 7/1, 121/1, 121/3, 121/26, 121/36, 121/42, 9313/1.

Det samlede arealet er på 2068 daa, hvorav 784 daa er sjøareal.

Grensene for landskapsvernområdet fremgår av kart datert Miljødirektoratet april 2016. De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Sande kommune, hos Fylkesmannen i Vestfold, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrifter 27 juni 2014 nr. 1052, 9 aug 2016 nr. 962.
§ 2.Formål

Formålet med landskapsvernområdet er å ta vare på et egenartet og vakkert natur- og kulturlandskap med det biologiske mangfold som preger landskapet. I Sandeelvas ytre del (sone A) er et delmål å bevare landskapet med tilhørende elveslette, gårdsbrukene med tilhørende innmark, hagemark og skogstykker. I indre delen av Sandebukta (sone B) er et delmål å bevare våtmarksvegetasjonen og dens funksjon som trekk og overvintringslokalitet for det rike fuglelivet.

§ 3.Vernebestemmelser 

1. Landskapet

1.1 Området er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter.

Med de unntak som følger av forskriftens § 3 nr. 1.2 og nr. 1.3, er det forbud mot inngrep som vegbygging, oppføring og ombygging av bygninger eller anlegg, andre varige eller midlertidige innretninger, etablering av oppdrettsanlegg, vassdragsregulering, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, opplag av båter, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper o.l. Opplistingen er ikke uttømmende.

Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak kan endre landskapet art eller karakter vesentlig.

1.2 Bestemmelsene i § 3 nr. 1.1 er ikke til hinder for:
a)vedlikehold av bygninger og innretninger
b)ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger knyttet til landbruk som ikke er i strid med verneformålet
c)å anlegge kyststi i henhold til godkjent forvaltningsplan etter § 5
d)vedlikehold av merkede stier, skilt, bruer og løyper i henhold til forvaltningsplan etter § 5
e)drift og vedlikehold av landbruksarealer i sone A. Retningslinjer for drift fastsettes i forvaltningsplan etter § 5
f)nødvendig gjerding i sone A i tilknytning til husdyrbeite
g)vedlikehold av eksisterende veier i sone A. Retningslinjer for vedlikeholdet fastsettes i forvaltningsplan etter § 5
h)drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg. Bruk av motorisert transport krever særskilt tillatelse jf. § 3, nr. 5.3 b
i)nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i ettertid sendes melding til forvaltningsmyndigheten
j)oppgradering/fornying av kraftlinjer for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke fører til vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet
k)drift og vedlikehold av jordbruksdrenering, herunder pumpeanlegg, kanaler og oppbygde voller mot sjøen
l)opplag av båter for grunneiere og rettighetshavere i et omfang som på vernetidspunktet.
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:
a)ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger
b)gjenoppføring av bygninger som er gått tapt ved brann eller naturskade
c)oppføring av nye bygninger som er nødvendige til landbruk i sone A
d)riving av bygninger som preger landskapets art og karakter
e)bygging av bruer og klopper
f)vedlikeholdsmudring av Sandeelvas løp og småbåtløpet videre ut til dypt vann i Sandebukta
g)tilrettelegging for vinterveger eller barmarkstransport av tømmer i sone A
h)Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under punkt 1.2 bokstav j. 

2. Plantelivet

2.1 Det naturlige plantelivet skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Innføring av nye plantearter utenom opparbeidet hage er forbudt, men skal likevel ikke være til hinder for at det i sone A kan dyrkes nye plantearter som er godkjent til bruk av landbruksmyndighetene.
2.2 Bestemmelsene i § 3 nr. 2.1 er ikke til hinder for sanking av bær og matsopp.
2.3 Beiting er tillatt. Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere eller forby beite som skader landskapets art og karakter i hele eller deler av landskapsvernområdet
2.4 I sone B kan hogst av ved til eget bruk skje etter retningslinjer i forvaltningsplan etter § 5.
2.5 I sone A kan skogsdrift og uttak av ved skje i samsvar med plan som er godkjent av forvaltningsmyndigheten. En plan skal normalt bygge på følgende retningslinjer;
a)lukkede hogstformer bør benyttes
b)skogområder som vesentlig preger landskapsbildet skal bevares. Det skal i den forbindelse legges spesiell vekt på at skråningen ned mot østsida av Sandebukta og Sandeelva framstår som sammenhengende skogkledd utenom de oppdyrkete områdene
c)edellauvskog og soner med fuktskog langs strendene skal ikke hogges
d)etablering av ny skog skal fortrinnsvis skje ved naturlig foryngelse, men ved behov kan suppleringsplanting benyttes. 

3. Dyrelivet

3.1 Nye dyrearter må ikke innføres i sone B.
3.2 I sone A er jakt, fangst, fiske og havbeite tillatt. Fôring, medisinering og etablering av tekniske innretninger som ikke er synlige på sjøoverflaten, i forbindelse med havbeitenæring, er tillatt.
3.3 I sone B er fuglelivet, herunder reir og egg, fredet mot skade, ødeleggelse og forstyrrelse. All jakt og fangst og bruk av skytevåpen forbudt. Hunder skal holdes i bånd. Fiske og havbeite etter gjeldende lovverk er likevel tillatt. 

4. Ferdsel

4.1 All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon dyreliv og kulturminner. I sone B er bruk av seilbrett og lignende forbudt.
4.2 Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for organisert turvirksomhet som ikke er til skade for naturmiljøet.

Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet, må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten. Det vises forøvrig til forvaltningsplanen.

4.3 Sykling og bruk av hest utenom i landbrukssammenheng er bare tillatt på veier eller traseer som er fastlagt gjennom godkjent forvaltningsplan etter § 5.
4.4 Innenfor nærmere avgrensa deler av landskapsvernområdet kan Miljødirektoratet ved forskrift regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for naturmiljøet.
4.5 Bestemmelsene i § 3 nr. 4 gjelder ikke nødvendig ferdsel i forbindelse med gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. 

5. Motorferdsel

5.1 Motorferdsel er forbudt på land og i vann, herunder start og landing med luftfartøy. I sone B er det forbud mot lavflyging, dvs. under 300 meter.
5.2 Forbudet i § 3 nr. 5.1 gjelder ikke:
a)motorferdsel ved militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten
b)motorferdsel på innmark i forbindelse med drift av landbruksarealer
c)bruk av motorbåt til og fra faste båtplasser i Sandeelva og i Sandebukta og i forbindelse med fiske i sjøen
d)motorferdsel i forbindelse med yrkesfiske i sjøen
e)motorferdsel i forbindelse med skogsdrift som er godkjent etter § 3 nr. 2.4 og 2.5
f)motorferdsel på veger fram til eksisterende bebyggelse og brygger/båtplasser
g)motorferdsel i forbindelse med nødvendig gjerding iht § 3, 1.2 f) og i forbindelse med dyr på beite iht § 3, 2.3
h)Bruk av beltegående elgtrekk til transport av felt storvilt.
5.3 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:
a)øvelseskjøring til formål som nevnt i 5.2 bokstav a
b)nødvendig kjøring for tiltak etter § 3 nr. 1.2 bokstav c, h og j
c)motorferdsel i forbindelse med transport av materialer til vedlikehold og byggearbeid på bygninger, brygger og lignende. 

6. Forurensing

6.1 Forurensning og forsøpling er forbudt samt bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet.
6.2 Unødvendig støy er forbudt.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra bestemmelsene når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet. Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv.

§ 6.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet for landskapsvernområdet.

0Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 27 juni 2014 nr. 1052.
§ 7.Rådgivende utvalg

Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av landskapsvernområdet.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.