Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Vestfold, vedlegg 2, fredning av Kommersøya naturreservat, Sande kommune, Vestfold.

DatoFOR-2006-06-30-821
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse30.06.2006
Sist endretFOR-2014-06-27-1040
EndrerFOR-1988-01-15-33, FOR-1988-01-15-32
Gjelder forSande kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort06.07.2006
KorttittelForskrift om Kommersøya naturreservat

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 30. juni 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 27. juni 2014 nr. 1040.

§ 1.Avgrensing

Det fredete området berører følgende gnr./bnr. i Sande kommune: 143/2, 143/9.

Naturreservatet dekker et totalareal på 435 dekar.

Grensene for naturreservatet går fram av vedlagte kart i målestokk 1:7500 datert Miljødirektoratet 2014. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Sande kommune, hos Fylkesmannen i Vestfold, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 27. juni 2014 nr. 1040.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et spesielt naturområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har også særskilt vitenskapelig betydning som referanseområde for Oslofeltets fossilførende bergarter og har en egenartet vegetasjon og et egenartet dyreliv som er knyttet til de kambrosiluriske bergarter øya er bygget opp av.

I sone A er et delmål å bevare vegetasjon og dyreliv, herunder fugleliv.

I sone B er et delmål å bevare en viktige lokalitet for forståelsen av Oslofeltets fossilførende bergarter.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, brakker o.l, oppsetting av telt, bålbrenning, opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.

I sone B er det i tillegg forbud mot hammerbruk, kiling, boring og sprenging. Videre er innsamling av prøver fra fast fjell forbudt. Det er også forbudt å risse eller male inn tegn, figurer o.l. i fjell eller på steinblokker. Om grunneier eller bruker gir tillatelse til det, skal ikke verneforskriftene være til hinder for å ta med løse steiner til personlig samlerformål. Dersom hensynet til verneverdiene gjør det nødvendig, kan Miljødirektoratet ved forskrift innføre forbud mot all innsamling av prøver i området.

4.Motorferdsel, herunder start og landing med luftfartøy, er forbudt.
5.Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
6.Bruk av reservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
7.Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-3, er ikke til hinder for:

2.Sanking av bær og matsopp.
3.Vedlikehold av anlegg for enkelt friluftsliv som er i bruk på fredningstidspunktet.
4.Rydding av vegetasjon langs hovedstien som går mellom de tilrettelagte friluftsområdene nord og sør på øya, samt alminnelig vedlikehold av denne stien. Andre stier som er i allmenn bruk på fredningstidspunktet, kan skjøttes tilsvarende.
5.Forsiktig rydding av vegetasjon som er nødvendig for å hindre gjengroing av mye brukte oppholds- og badeplasser langs stranda. Plassene skal avmerkes på kart.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 nr. 5. og § 5 nr. 4.
2.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 6.
3.Avvirke plantefelter med gran.
4.Skjøtsel og restaurering av kulturminner.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 27. juni 2014 nr. 1040.
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.

Samtidig oppheves:

-kongelig resolusjon 15. januar 1988 nr. 33 om fredning av Limovnen naturminne, Sande kommune, Vestfold.
-kongelig resolusjon 15. januar 1988 nr. 32 om fredning av Kommersøya naturreservat, Sande kommune, Vestfold fylke.