Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Vestfold, vedlegg 3, fredning av Bogen naturreservat, Holmestrand kommune, Vestfold.

DatoFOR-2006-06-30-822
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse30.06.2006
Sist endretFOR-2014-06-27-1032
Endrer
Gjelder forHolmestrand kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort06.07.2006
KorttittelForskrift om Bogen naturreservat

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 30. juni 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2014), 27 juni 2014 nr. 1032.

§ 1.Avgrensning

Det fredete området berører følgende gnr./bnr. i Holmestrand kommune: 55/3, 71/4, 71/12, 72/1.

Naturreservatet dekker et totalareal på 566 dekar, alt landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av vedlagte kart i målestokk 1:8000 datert Miljødirektoratet juni 2014.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Holmestrand kommune, hos Fylkesmannen i Vestfold, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 27 juni 2014 nr. 1032.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et spesielt naturområde med sitt geologiske og biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har også særskilt vitenskapelig betydning som referanseområde og er egenartet i form av en velutviklet lavaskrent med tilhørende landskapselementer og vegetasjonstyper, herunder rikmyr. Området er også levested for en sjelden fugleart og knottblom.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av reservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
7.Bålbrenning er forbudt.
8.Fjellklatring i lavaskrenten er forbudt.
9.Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning utenom eksisterende veger er forbudt.
10.Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-3, er ikke til hinder for:

2.Sanking av bær og matsopp.
3.Jakt på hjortevilt etter viltloven.
4.
a)Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg. Bruk av motorisert transport krever særskilt tillatelse jf. § 5 nr. 1.
b)Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i ettertid sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
c)Oppgradering/fornying av kraftlinjer for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke fører til vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-4, er ikke til hinder for:

5.Drift og vedlikehold av vei- og jernbaneanlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
6.Oppsyn og vedlikehold av kommunalt høydebasseng.
7.Bruk av beltegående elgtrekk til transport av felt storvilt.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med § 4 nr. 4 bokstav a og c.
2.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 nr. 4 bokstav c.
3.Skjøtsel og restaurering av kulturminner.
4.Skjøtsel og merking av Kyststien.
5.Rydding av vegetasjon:
a)som er til fare eller ulempe for drift av jernbanelinjen som reservatet grenser opp mot.
b)langs Angers Klev/Gamle Kongevei som ledd i skjøtselen av dette kulturminnet.
c)langs eksisterende skogsveier som reservatet grenser opp mot.
6.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2014), 27 juni 2014 nr. 1032.
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.