Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Vestfold, vedlegg 4, vern av Mulåsen naturreservat, Re kommune, Vestfold.

DatoFOR-2006-06-30-823
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse30.06.2006
Sist endretFOR-2014-06-27-1047
Endrer
Gjelder forRe kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort06.07.2006
KorttittelForskrift om Mulåsen naturreservat

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 30. juni 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2014), 27 juni 2014 nr. 1047.

§ 1.Avgrensing

Det fredete området berører følgende gnr./bnr. i Re kommune: 1/1 og 7/1.

Naturreservatet dekker et totalareal på 207 dekar, alt landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av vedlagte kart i målestokk 1:6000 datert Miljødirektoratet 2014. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Re kommune, hos Fylkesmannen i Vestfold, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 27 juni 2014 nr. 1047.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et spesielt naturområde, stedvis med stor grad av urørthet, med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området er egenartet i form av stor variasjon og interessante forekomster av kystnær varmekjær edelløvskog med tilhørende artsrik flora og fauna, herunder flere nasjonalt sjeldne og truede arter spesielt av lav og insekter. Området er også levested for en sjelden fugleart.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen, samt slipp av hund er forbudt. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av naturreservatet til idrettsarrangement eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Camping, teltslaging og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
7.Bålbrenning er forbudt.
8.Fjellklatring i brattskrenter er forbudt.
9.Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning er forbudt.
10.Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2014).
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-4, er ikke til hinder for:

3.Sanking av bær og matsopp.
4.Jakt på hjortevilt og fangst.
5.
a)Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg. Bruk av motorisert transport krever særskilt tillatelse jf. § 5 nr. 1.
b)Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i ettertid sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
c)Oppgradering/fornying av kraftlinjer for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke fører til vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
6.Skjøtsel og vedlikehold av eksisterende kyststi.
7.Bruk av beltegående elgtrekk til transport av felt storvilt.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 nr. 5 bokstavene a) og c).
2.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 nr. 4 bokstav c).
3.Skjøtsel og restaurering av kulturminner.
4.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket.
5.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2014), 27 juni 2014 nr. 1047.
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.