Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Vestfold, vedlegg 5, fredning av Falkensten naturreservat, Horten kommune, Vestfold fylke.

DatoFOR-2006-06-30-824
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse30.06.2006
Sist endretFOR-2014-06-27-1033
Endrer
Gjelder forHorten kommune, Vestfold fylke.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort06.07.2006
KorttittelForskrift om Falkensten naturreservat

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 30. juni 2006 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 27 juni 2014 nr. 1033.

§ 1.Avgrensing

Det fredete området berører følgende gnr./bnr. i Horten kommune: 30/1, 109/3, 109/2, 109/9, 111/1, 111/21, 111/22, 111/34.

Naturreservatet dekker et totalareal på 60 dekar, alt landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av vedlagte kart i målestokk 1:5000 datert Miljødirektoratet juni 2014. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Horten kommune, hos Fylkesmannen i Vestfold, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 27 juni 2014 nr. 1033.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et spesielt naturområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området er egenartet i form av forekomster av kystnær varmekrevende edellauvskog, hvor innslaget av hule trær er viktig. Området er levested for flere nasjonalt sjeldne og truede arter av insekter. Området er også levested for en sjelden fugleart.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Hund skal holdes i bånd. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel, herunder start og landing med luftfartøy, er forbudt.
5.Bruk av reservatet til idrettsarrangement eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
7.Bålbrenning er forbudt.
8.Fjellklatring i lavaskrenten er forbudt.
9.Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-3, er ikke til hinder for:

1.Sanking av bær og matsopp.
2.Jakt på hjortevilt etter viltloven.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5.

§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 27 juni 2014 nr. 1033.
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.