Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Vestfold, vedlegg 6, fredning av Falkenstendammen dyrefredningsområde, Horten kommune, Vestfold.

DatoFOR-2006-06-30-825
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse30.06.2006
Sist endretFOR-2014-06-27-1034
Endrer
Gjelder forHorten kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§9, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort06.07.2006
KorttittelForskr om Falkenstendammen dyrefredningsområde

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 30. juni 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 9, jf. § 10, § 14 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 27 juni 2014 nr. 1034.

§ 1.Avgrensing

Det fredete området berører følgende gnr./bnr. i Horten kommune: 30/1.

Dyrefredningsområdet dekker et totalareal på 54 dekar, alt landareal, hvorav ca. 23 daa er ferskvann.

Grensene for dyrefredningsområdet går fram av vedlagte kart i målestokk 1:3500 datert Miljødirektoratet juni 2014. De nøyaktige grensene for dyrefredningsområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Horten kommune, hos Fylkesmannen i Vestfold, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 27 juni 2014 nr. 1034.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare en ferskvannsforekomst med omgivelser og sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser som er viktig for dyrenes livsmiljø. Området er levested for flere nasjonalt sjeldne og truede dyrearter, spesielt vannfugl og insekter.

§ 3.Vernebestemmelser

For dyrefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon som er viktig for dyrenes livsmiljø er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra området. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Insekter og fugler, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Hund skal holdes i bånd. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe dyrenes livsmiljø som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel til lands utenom vei, og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av fredningsområdet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
7.Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning utenom eksisterende veier er forbudt.
8.Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av dyrefredningsområdet.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-4 er ikke til hinder for:

1.Sanking av bær og matsopp.
2.Skjøtsel og uttak av enkelttrær eller mindre tregrupper i randsonen rundt åpent vannspeil, i samråd med forvaltningsmyndigheten.
3.Jakt på hjortevilt etter viltloven.
4.Bygging av ny adkomstvei i samsvar med godkjent reguleringsplan, for å bedre adkomsten til og fra virksomheten på Falkensten Bruk.
5.Nødvendig motortransport av felt storvilt.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-4 er ikke til hinder for drift og vedlikehold av veier.

§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 nr. 4 og 5.
2.Rydding av vegetasjon hvor dyrefredningsområdet grenser opp til dyrka mark.
3.Kontrollert uttak av løsmasser som avleires i Falkenstendammen med sikte på å opprettholde vannspeil og vannvolum omlag slik det var på fredningstidspunktet.
4.Kortvarige endringer av vannstanden i Falkenstendammen i forbindelse med kraftproduksjon i henhold til tillatelse gitt i brev fra NVE 11.10.2002.
5.Avgrenset bruk av fredningsområdet som angitt i § 3 nr. 5.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 27 juni 2014 nr. 1034.
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.