Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Vestfold, vedlegg 9, fredning av Karljohansvern plante- og dyrefredningsområde, Horten kommune, Vestfold.

DatoFOR-2006-06-30-828
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse30.06.2006
Sist endretFOR-2014-06-27-1037
Endrer
Gjelder forHorten kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§9, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§13, LOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort06.07.2006
KorttittelForskr om Karljohansvern plante- og dyrefredningsområde

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 30. juni 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 9, jf. § 10, § 13 og § 14 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 27 juni 2013 nr. 1037.

§ 1.Avgrensing

Plante- og dyrefredningsområdet berører følgende gnr./bnr. i Horten kommune: 124/14, 124/48.

Det samlede arealet er på ca. 152 daa. Grensene for plante- og dyrefredningsområdet fremgår av vedlagte kart i målestokk 1:3500, datert Miljødirektoratet 2014. På kartet er avmerket to forvaltningssoner (A og B) med differensierte bestemmelser.

De nøyaktige grensene for plante- og dyrefredningsområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Horten kommune, hos Fylkesmannen i Vestfold, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 27 juni 2014 nr. 1037.
§ 2.Formål

Formålet med opprettelsen av Karljohansvern plante- og dyrefredningsområde er å bevare det rike plante- og dyrelivet knyttet til en velutviklet, kulturpåvirket edelløvskog med mange store, gamle og hule trær, samt en eikehage med enkelttrær av særlig verdi. Området er levested for en rekke nasjonalt sjeldne og truede arter av særlig insekter og sopp, og ligger i et kjerneområde for misteltein.

I sone A er et viktig delmål å skjøtte edelløvskogen med sikte på å ha kontinuitet i forekomsten av gamle, hule eiketrær og andre store trær, samt å ha rikelig og kontinuerlig tilgang på vertstrær for misteltein.

I sone B er et viktig delmål å bevare de gamle, hule eiketrærne som levested for nasjonalt sjeldne og truede arter.

§ 3.Vernebestemmelser

For plante- og dyrefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.I sone A er edelløvskogen, herunder døde busker og trær, fredet mot skade og ødeleggelse med unntak av tiltak som skjer med hjemmel i godkjent forvaltningsplan, jf. § 3 nr. 2. Gjødsling, kalking, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, planting, såing og innføring av nye plantearter er ikke tillatt, jf. dog § 3 nr. 2 bokstav g).
2.I sone A kan skogsdrift og uttak av trevirke skje med hjemmel i plan godkjent av forvaltningsmyndigheten. Utgangspunktet for eventuelle tiltak vil være å opprettholde eller fremelske en skogstilstand i samsvar med verneformålet. En plan skal normalt bygge på følgende retningslinjer:
a)lukkede hogstformer, fortrinnsvis plukkhogst, bør benyttes.
b)det skal legges vekt på at edelløvskogen skal ha et vesentlig innslag av trær med store dimensjoner.
c)hule trær og døde trær skal ikke hugges eller fjernes.
d)fuktskog skal spares for hogst.
e)vertstrær for misteltein (lind mv.) skal være godt representert og sikres god rekruttering.
f)tiltakene skal bidra til stabile skogbryn som skjermer innenforliggende skog.
g)etablering av ny skog skal fortrinnsvis skje ved naturlig foryngelse, men ved behov kan suppleringsplanting av stedegne arter benyttes.
3.I sone B er de gamle eiketrærne beskyttet mot skade og ødeleggelse. Skjøtselstiltak kan skje med hjemmel i plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
4.Insekter er fredet mot innsamling, skade og ødeleggelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt. For øvrige dyreliv (virveldyr) gjelder viltlovens alminnelige bestemmelser.
5.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe livsmiljøet for planter og dyr, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
6.Motorferdsel til lands er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
7.Sykling og bruk av hest er ikke tillatt utenom veier og stier.
8.Bruk av fredningsområdet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
9.Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
10.Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av plante- og dyrefredningsområdet.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-5, er ikke til hinder for:

2.Sanking av bær og matsopp.
3.Vedlikehold av eksisterende veier, herunder nødvendig vegetasjonsrydding.
4.Vedlikehold av merkede stier, løyper og skilt i hht. forvaltningsplan.
5.Forsvarets lettere øvelser uten inngrep i vegetasjon og terreng.
6.Drift og vedlikehold av eksisterende bygninger og anlegg.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-6, er ikke til hinder for:

7.Motorferdsel i forbindelse med skogsdrift som er godkjent etter § 3 nr. 2 og 3.
8.Motorferdsel i forbindelse med slått e.l. i sone B.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Tilrettelegging for vinterveger eller barmarkstransport av tømmer.
2.Vegetasjonsrydding, skjøtsel og restaurering av kulturminner.
3.Avgrenset bruk av fredningsområdet som angitt i § 3 nr. 8.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det skal utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 27 juni 2014 nr. 1037.
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.