Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Vestfold, vedlegg 16, vern av Rød-Dirhue landskapsvernområde, Tjøme kommune, Vestfold.

DatoFOR-2006-06-30-835
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse30.06.2006
Sist endretFOR-2014-06-27-1051
EndrerFOR-1968-06-21-2, FOR-1974-12-13-12
Gjelder forTjøme kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23, LOV-1970-06-19-63-§13 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort06.07.2006
KorttittelForskrift om Rød-Dirhue landskapsvernområde

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 30. juni 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern, § 5 og § 6, jf. § 21, § 22 og § 23. I sone B av landskapsvernområdet er i tillegg plantelivet fredet særskilt etter samme lovs § 13. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 27 juni 2014 nr. 1051.

§ 1.Avgrensing

Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Tjøme kommune: 1/4, 1/81, 1/156, 56/1, 56/24, 56/25, 56/27, 56/28, 56/29, 56/32, 56/33, 56/38, 56/39, 56/43.

Det samlete arealet er på 608 daa, hvorav 9 daa er sjøareal.

Grensene for landskapsvernområdet fremgår av vedlagte kart i målestokk 1:11 000, datert Miljødirektoratet 2014. På kartet er det avmerket sonene A, B og C hvor det gjelder særskilte bestemmelser. De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Tjøme kommune, hos Fylkesmannen i Vestfold, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 27 juni 2014 nr. 1051.
§ 2.Formål

Formålet med opprettelsen av Rød-Dirhue landskapsvernområde er å ta vare på et egenartet og vakkert kystområde med opprinnelig natur- og kulturlandskap med det biologiske mangfold som preger landskapet.

I sone A er et viktig delmål å bevare innmarksområdene rundt det gamle bostedet Berstad med tilhørende hagemark og tresatte beiter, samt den gamle kulturmarka mot Barkevika med et tilhørende skogsbeite.

I sone B er et viktig delmål å bevare det egenartede naturlandskapet og landskapsbildet i utmarksdelen av verneområdet, herunder skogtyper, strandvegetasjon, svaberg og holmer med tilhørende plante- og dyreliv. I skogområdene i sone B er det et viktig delmål å bevare urørtheten og den store variasjonen av skog- og vegetasjonstyper fra rike sumpskoger til fattig kystfuruskog, og med tilhørende nasjonalt sjeldne og truede arter.

I sone C er et viktig delmål å bevare de bebygde delene av kulturlandskapet slik at de beholder det preg som råder på vernetidspunktet. Sonen omfatter både bebyggelse, tun, hager, veier, brygger og annet som er direkte knyttet til bebyggelsen og bruken av denne.

§ 3.Vernebestemmelser 

1. Landskapet

1.1 Området er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter.

Med de unntak som følger av forskriften § 3 nr. 1.2 og 1.3 er det forbud mot inngrep som vegbygging, oppføring og ombygging av bygninger eller anlegg, andre varige eller midlertidige innretninger, etablering av oppdrettsanlegg, opplag av båter, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, tilplanting, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper, fjerning av steingjerder o.l. Opplistingen er ikke uttømmende.

Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak kan endre landskapets art eller karakter vesentlig.

1.2 Bestemmelsene i § 3 nr. 1.1 er ikke til hinder for:
a)bruk av området for Universitetet i Oslo til forskning og undervisning i den utstrekning dette ikke er i strid med verneformålet for øvrig
b)vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger
c)opplag av båter i sone C for eiere/rettighetshavere i samme omfang som på vernetidspunktet
d)vedlikehold av merkede stier, skilt, bruer/klopper i henhold til forvaltningsplan etter § 5
e)drift og vedlikehold av jordbruksarealer i sone A etter retningslinjer i forvaltningsplan etter § 5
f)nødvendig gjerding for husdyrbeite i sone A etter retningslinjer i forvaltningsplan etter § 5
g)vedlikehold av eksisterende veier i sone B og C etter retningslinjer i forvaltningsplan etter § 5
h)drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg
i)drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg. Bruk av motorisert transport utenfor eksisterende vei krever særskilt tillatelse jf. § 3 nr. 5.1
j)nødvendig istandsetting av eksisterende energi- og kraftanlegg ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i ettertid sendes melding til forvaltningsmyndigheten
k)oppgradering/fornying av kraftlinjer for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke fører til vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet
l)uttak av masse under havoverflaten som ikke påvirker landskapet over havoverflaten
m)etablering av landfester i forbindelse med fiske og akvakultur.
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:
a)ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger
b)gjenoppføring av bygninger og anlegg som er gått tapt ved brann eller naturskade
c)bygging av bruer og klopper som inngår i eksisterende veier og stier
d)riving av bygninger som preger landskapets art og karakter
e)oppføring av nye bygninger knyttet til landbruk i sone A som ikke er i strid med verneformålet
f)tilrettelegging for transport av tømmer og ved i sone B, jf. § 3 nr. 2.6
g)oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket
h)nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt under § 5 nr. 5.2 (øvelseskjøring) og § 3 nr. 1.2 bokstav i og k
i)oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 3 nr. 1.2 bokstav k
j)havbruksvirksomhet dersom det ikke strider mot formålet med vernet
k)skjøtsel og restaurering av kulturminner. 

2. Plantelivet

2.1 I sone A og C skal plantelivet beskyttes mot skade og ødeleggelse. Innføring av nye arter utenom på innmark og i opparbeidet hage, er forbudt.
2.2 I skogområdene i sone B er vegetasjonen, herunder døde busker og trær, fredet mot innsamling, skade og ødeleggelse. Eventuelle unntak fra plantefredningen kan bare skje med hjemmel i godkjent forvaltningsplan etter § 5, jf. bl.a. § 3 nr. 2.6.

Gjødsling, kalking, bruk av kjemiske bekjempingsmidler, planting, såing og innføring av nye plantearter er forbudt, jf. dog § 3 nr. 2.6 siste strekpunkt.

2.3 Bestemmelsene i § 3 nr. 2.1 og nr. 2.2 er ikke til hinder for sanking av bær og matsopp.
2.4 Beiting er tillatt. Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av landskapsvernområdet.
2.5 Hogst av ved til eget bruk er tillatt i sone A og C.
2.6 I sone B kan det skje en forsiktig skogskjøtsel med hjemmel i plan godkjent av forvaltningsmyndigheten. Formålet med skjøtselen vil være å legge til rette for bevaring av skogens biologiske mangfold, og et variert og stabilt skogbilde. En plan skal normalt bygge på følgende retningslinjer:
a)lukkede hogstformer bør benyttes
b)viktige bestander av vernskog mot sjøen skal bevares
c)skog som vesentlig preger landskapsbildet skal bevares
d)urskogslommer og skog i bekkedrag og på koller skal bevares
e)edellauvskog og arealer med fuktskog skal ikke hogges uten i skjøtselsøyemed
f)etablering av ny skog skal fortrinnsvis skje ved naturlig foryngelse, men ved behov kan suppleringsplanting benyttes. 

3. Dyrelivet

Jakt, fangst, fiske og havbeite er tillatt. Fôring, medisinering og etablering av tekniske innretninger som ikke er synlige på sjøoverflaten, i forbindelse med havbeitenæring, er tillatt. 

4. Ferdsel

4.1 All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
4.2 Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for organisert turvirksomhet til fots så lenge naturmiljøet ikke blir skadelidende.

Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten. Det vises forøvrig til forvaltningsplanen.

4.3 I sone A og B er bålbrenning forbudt.
4.4 Bruk av sykkel, og hest utenom i landbruksdrift, er ikke tillatt utenom veier.
4.5 Innenfor nærmere avgrensede deler av landskapsvernområdet kan Miljødirektoratet ved forskrift regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for naturmiljøet.
4.6 Bestemmelsene i § 3 nr. 4 gjelder ikke nødvendig ferdsel i forbindelse med gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. 

5. Motorferdsel

5.1 Motorferdsel til lands er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.2 Forbudet i § 3 nr. 5.1 gjelder ikke:
a)motorferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten
b)motorferdsel på innmark i forbindelse med drift av jordbruksarealer
c)motorferdsel i forbindelse med vedhogst etter § 3 nr. 2.5 og 2.6
d)motorferdsel på veger.
e)bruk av beltegående elgtrekk til transport av felt storvilt
f)motorferdsel i forbindelse med nødvendig gjerding for husdyrbeite i sone A iht. § 3, 1.2.f) og i forbindelse med transport av dyr på beite iht. § 3, 2.4.
5.3 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:
a)øvelseskjøring til formål som nevnt i 5.2 bokstav a
b)nødvendig kjøring for tiltak etter § 3 nr. 1.2 bokstav i og k
c)motorferdsel i forbindelse med transport av materialer til vedlikehold og byggearbeid på bygninger, brygger og lignende. 

6. Forurensing.

6.1 Forurensning og forsøpling er forbudt samt bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet.
6.2 Unødvendig støy er forbudt.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle unntaksbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra bestemmelsene når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet. Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv.

§ 6.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet for landskapsvernområdet.

0Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 27 juni 2014 nr. 1051.
§ 7.Rådgivende utvalg

Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av landskapsvernområdet.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves:

-Kongelig resolusjon 21. juni 1968 nr. 2 om fredning av eiendommen «Dirhue», Tjøme kommune, Vestfold fylke.
-Kongelig resolusjon 13. desember 1974 nr. 12 om vern for Øvre Rød landskapsvernområde, Tjøme kommune, Vestfold fylke.