Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Vestfold, vedlegg 18, fredning av Sønstegård plante- og dyrefredningsområde, Tjøme kommune, Vestfold.

DatoFOR-2006-06-30-837
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse30.06.2006
Sist endretFOR-2014-06-27-1055
Endrer
Gjelder forTjøme kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§9, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§13, LOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort06.07.2006
KorttittelForskr om Sønstegård plante- og dyrefredningsområde

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 30. juni 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 9, jf. § 10, § 13 og § 14 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 27 juni 2014 nr. 1055.

§ 1.Avgrensing

Det fredete området berører følgende gnr./bnr. i Tjøme kommune: 36/14, 36/23, 36/37, 36/89, 36/109, 36/114 og 36/116.

Plante- og dyrefredningsområdet dekker et areal på ca. 23 dekar, alt landareal.

Grensene for plante- og dyrefredningsområdet går fram av vedlagte kart i målestokk 1:1500 datert Miljødirektoratet 2014. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Tjøme kommune, hos Fylkesmannen i Vestfold, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 27 juni 2014 nr. 1055.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare det rike og særegne plante- og dyrelivet knyttet til kalkrike tørrenger, sandstrand, tangvoller og strandkratt. Området er levested for nasjonalt sjeldne og truede plante- og dyrearter (insekter).

§ 3.Vernebestemmelser

For plante- og dyrefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon som er viktig for livsmiljøet til de sjeldne plantesamfunnene og insektene er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler, herunder ilanddrevet tang og tare, fra verneområdet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Insekter er fredet mot innsamling, skade og ødeleggelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe livsmiljøet for planter og dyr, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel til lands er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning er forbudt.
6.Bruk av fredningsområdet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
7.Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
8.Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av verneområdet.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-3, er ikke til hinder for:

2.Sanking av bær og matsopp.
3.Vedlikehold av bygninger og anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
4.Drift og vedlikehold av offentlig sikret friområde. Dette skal skje slik at det ikke går utover vesentlige verneverdier.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Avgrenset bruk av verneområdet til arrangementer som nevnt i § 3 nr. 6.
2.Rydding av vegetasjon.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 27 juni 2014 nr. 1055.
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.