Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Vestfold, vedlegg 21, fredning av Melsom plante- og dyrefredningsområde, Stokke kommune, Vestfold.

DatoFOR-2006-06-30-840
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse30.06.2006
Sist endretFOR-2014-06-27-1046
Endrer
Gjelder forSandefjord kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§9, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§13, LOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort06.07.2006
KorttittelForskr om Melsom plante- og dyrefredningsområde

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 30. juni 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 9, jf. § 10, § 13 og § 14 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskriftee 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 27 juni 2014 nr. 1046.

§ 1.Avgrensing

Det fredete området berører gnr./bnr. 13/1 og 13/322 i Stokke kommune.

Plante- og dyrefredningsområdet dekker et totalareal på ca. 35 daa, og består av to delområder hvorav det vestre er på ca. 33 daa og det østre er på ca. 1 daa, alt landareal.

Grensene for plante- og dyrefredningsområdet går fram av vedlagte kart i målestokk 1:2000, datert Miljødirektoratet 2014. De nøyaktige grensene for plante- og dyrefredningsområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Stokke kommune, hos Fylkesmannen i Vestfold, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 27 juni 2014 nr. 1046.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare to bestander med lauvtrær med sitt artsmangfold og de naturlige økologiske prosesser som er viktig for dyrenes livsmiljø. Områdene har eik som dominerende treslag i ulike alderstrinn på gammel beitemark, og er levested for nasjonalt svært sjeldne og truede arter av insekter. Områdene har også et stort potensiale for særegen soppflora tilknyttet gamle eiketrær.

§ 3.Vernebestemmelser

For plante- og dyrefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon som er viktig for lauvtrærnes og de sjeldne insektenes livsmiljø er fredet mot skade og ødeleggelse.
2.Insekter er fredet mot innsamling, skade og ødeleggelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe livsmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, parkering av campingvogner, brakker og lignende, opplag av båter, framføring av luftledninger og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Sykling, og bruk av hest utenom i landbruksdrift og undervisning, utenom vei er ikke tillatt.
6.Bruk av fredningsområdet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
7.Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
8.Bålbrenning er forbudt.
9.Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av plante- og dyrefredningsområdet.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-3, er ikke til hinder for:

2.Beite og nødvendig gjerding i den forbindelse. Miljødirektoratet kan ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av plante- og dyrefredningsområdet.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-4, er ikke til hinder for:

3.Nødvendig motorferdsel i tilknytning til enkeltarrangementer eller tiltak i den opparbeidede delen av friområdet nærmest sjøen, jf. avtale mellom grunneier og kommune.
4.Nødvendig motorferdsel i tilknytning til beite og nødvendig gjerding iht. § 4, 2.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med § 4 nr. 2.
2.Avgrenset bruk av fredningsområdet som angitt i § 3 nr. 6.
3.Rydding av vegetasjon som er til hinder for driftsveier i landbruket eller driften av dyrka mark som grenser opp til verneområdet og nødvendig motorferdsel i den forbindelse.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller når det ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 27 juni 2014 nr. 1046.
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.