Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Vestfold, vedlegg 22, vern av Langø landskapsvernområde, Stokke og Sandefjord kommuner, Vestfold.

DatoFOR-2006-06-30-841
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse30.06.2006
Sist endretFOR-2014-06-27-1041
Endrer
Gjelder forSandefjord kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23, LOV-1970-06-19-63-§13 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort06.07.2006
KorttittelForskrift om Langø landskapsvernområde

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 30. juni 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5 og § 6, jf. § 21, § 22 og § 23. I sone B av landskapsvernområdet er i tillegg plantelivet fredet særskilt etter samme lovs § 13. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 27 juni 2014 nr. 1041.

§ 1.Avgrensing

Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Stokke kommune: 49/1, 49/2 og følgende gnr./bnr. i Sandefjord kommune: 66/1, 66/4, 66/5, 66/6, 66/21, 67/3, 67/4, 67/7.

Det samlede arealet er på ca. 851 daa, hvorav ca. 268 daa er sjøareal.

Grensene for landskapsvernområdet fremgår av vedlagte kart i målestokk 1:9000, datert Miljødirektoratet 2014. De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Stokke og i Sandefjord kommuner, hos Fylkesmannen i Vestfold, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 27 juni 2014 nr. 1041.
§ 2.Formål

Formålet med opprettelsen av Langø landskapsvernområde er å ta vare på et egenartet og vakkert natur- og kulturlandskap med det geologiske og biologiske mangfold som preger landskapet.

I sone A er et viktig delmål å bevare et «øygårdsbruk» hvor husdyrbeite på innmark og i utmark har lang tradisjon. Et annet er å bevare et gruntvannsområde som på en spesielt god måte viser prosesser som oppgrunning og landheving. Området er også voksested for nasjonalt sjeldne og truede arter av sopp

I sone B er et viktig delmål å bevare et spesielt vegetasjonssamfunn som er knyttet til et vannoppkomme, og som også er voksested for den nasjonalt sjeldne og truede arten buesøtgras.

§ 3.Vernebestemmelser 

1. Landskapet

1.1 Området er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter.

Med de unntak som følger av forskriften § 3 nr. 1.2 og 1.3 er det forbud mot inngrep som vegbygging, oppføring og ombygging av bygninger eller anlegg, andre varige eller midlertidige innretninger, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein og mineraler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, etablering av oppdrettsanlegg, oppsetting av skilt, merking av stier, o.l. Opplistingen er ikke uttømmende.

Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak kan endre landskapets art eller karakter vesentlig.

1.2 Bestemmelsene i § 3 nr. 1.1 er ikke til hinder for:
a)vedlikehold av bygninger og innretninger, herunder brygger
b)vedlikehold av merkede stier, skilt og bruer i henhold til forvaltningsplan etter § 5
c)drift og vedlikehold av jordbruksarealer, herunder overflatedyrkede beiter, i sone A Retningslinjer for drift fastsettes i forvaltningsplan etter § 5
d)nødvendig gjerding for husdyrbeite
e)vedlikehold av eksisterende veier i sone A
f)drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg, herunder nødvendig istandsetting ved akutt utfall
g)oppgradering/fornying av kraftlinjer for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke fører til vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet
h)uttak av masse under havoverflaten som ikke påvirker landskapet over havoverflaten
i)etablering av landfester i forbindelse med fiske og akvakultur.
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:
a)ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger
b)gjenoppføring av bygninger og brygger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
c)bygging av bruer og klopper
d)riving av bygninger som preger landskapets art og karakter
e)oppføring av nye bygninger knyttet til landbruk i sone A som ikke er i strid med verneformålet
f)tilrettelegging for vinterveger eller barmarkstransport av tømmer i sone A
g)havbruksvirksomhet dersom det ikke strider mot formålet med vernet
h)oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 3 nr. 1.2 bokstav g
i)skjøtsel og restaurering av kulturminner. 

2. Plantelivet

2.1 I sone A skal plantelivet beskyttes mot skade og ødeleggelse. I sone B er vegetasjonen, herunder døde busker og trær, fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra sone B. I begge soner er innføring av nye plantearter er forbudt.
2.2 Beiting er tillatt. Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av landskapsvernområdet.
2.3 Hogst av ved til eget bruk er tillatt.
2.4 I sone A kan skogsdrift og uttak av ved for salg, samt krattrydding og kantrydding mot jordbruksarealer skje med hjemmel i plan som er godkjent av forvaltningsmyndigheten. En plan skal normalt bygge på følgende retningslinjer;
a)lukkede hogstformer bør benyttes
b)skog og tregrupper som vesentlig preger landskapsbildet skal bevares
c)skog på koller skal bevares
d)edellauvskog og arealer med fuktskog skal ikke hogges uten i skjøtselsøyemed
e)etablering av ny skog skal fortrinnsvis skje ved naturlig foryngelse. 

3. Dyrelivet

Jakt, fangst, havbeite og fiske er tillatt. Fôring, medisinering og etablering av tekniske innretninger som ikke er synlige på sjøoverflaten, i forbindelse med havbeitenæring, er tillatt. 

4. Ferdsel

4.1 All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
4.2 Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for organisert turvirksomhet til fots så lenge naturmiljøet ikke blir skadelidende.

Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten. Det vises forøvrig til forvaltningsplanen.

4.3 Sykling, kjøring med hest (utenom i landbruksdrift) og riding utenfor eksisterende vei er ikke tillatt.
4.4 Innenfor nærmere avgrensede deler av landskapsvernområdet kan Miljødirektoratet ved forskrift regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for naturmiljøet.
4.5 Bestemmelsene i § 3 nr. 4 gjelder ikke for ferdsel i forbindelse med gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. 

5. Motorferdsel

5.1 Motorferdsel er forbudt på land og i sjø, herunder start og landing med luftfartøy.
5.2 Forbudet i § 3 nr. 5.1 gjelder ikke:
a)motorferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten
b)motorferdsel til og fra gårdsbruk/boliger/fritidsboliger på eksisterende veier
c)motorferdsel på innmark i forbindelse med drift av jordbruksarealer, herunder overflatedyrkede beiter
d)motorferdsel i forbindelse med transport av dyr til og fra beite samt ved nødvendig gjerding
e)bruk av motorbåt til og fra båtplasser/brygger i Sandsund som er etablert på vernetidspunktet
f)fiske og nødvendig ferdsel med registrert fiskefartøy
g)motorferdsel i forbindelse med skogsdrift som er godkjent iht. § 3 nr. 2.3 og 2.4
h)motorferdsel i forbindelse med drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall av eksisterende energi- og kraftanlegg
i)Bruk av beltegående elgtrekk til transport av felt storvilt.
5.3 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:
a)øvelseskjøring til formål som nevnt i 5.2 bokstav a
b)motorferdsel i forbindelse med transport av materialer til vedlikehold og byggearbeid på bygninger, brygger og lignende. 

6. Forurensing

6.1 Forsøpling er forbudt.
6.2 Avfall skal tas med ut av området.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle unntaksbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra bestemmelsene når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet. Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv.

§ 6.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 27 juni 2014 nr. 1041.
§ 7.Rådgivende utvalg

Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av landskapsvernområdet.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.