Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Vestfold, vedlegg 23, fredning av Holtan plantefredningsområde, Sandefjord kommune, Vestfold.

DatoFOR-2006-06-30-842
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse30.06.2006
Sist endretFOR-2014-06-27-1035
Endrer
Gjelder forSandefjord kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§9, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§13, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort06.07.2006
KorttittelForskrift om Holtan plantefredningsområde

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 30. juni 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 9, jf. § 10, § 13 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 27 juni 2014 nr. 1035.

§ 1.Avgrensning

Det fredete området berører gnr./bnr. 109/1 i Sandefjord kommune.

Plantefredningsområdet dekker et totalareal på ca. 12 dekar.

Grensene for plantefredningsområdet går fram av vedlagte kart i målestokk 1:5000 datert Miljøverndepartementet juni 2006. De nøyaktige grensene for plantefredningsområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Sandefjord kommune, hos Fylkesmannen i Vestfold, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrift 27 juni 2014 nr. 1035.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare en botanisk forekomst med den nasjonalt sjeldne og truede arten bittergrønn og dens livsmiljø.

§ 3.Vernebestemmelser

For plantefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon som er viktig for livsmiljøet til bittergrønn er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra plantefredningsområdet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe plantenes livsmiljø, som for eksempel oppføring av bygninger, anlegg og andre faste eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
3.Motorferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
4.Sykling, riding og bruk av hest og kjerre er forbudt.
5.Bruk av fredningsområdet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
7.Bålbrenning er forbudt.
8.Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av plantefredningsområdet.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-2, er ikke til hinder for:

2.Nødvendig vedlikehold av eksisterende sti gjennom området.
3.Sanking av bær og matsopp.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til motorferdsel for nødvendig transport av tømmer som vanskelig kan transporteres utenom plantefredningsområdet.

§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i særlige tilfeller når det ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 27 juni 2014 nr. 1035.
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.