Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Vestfold, vedlegg 24, fredning av Massåsen dyrefredningsområde, Larvik kommune, Vestfold.

DatoFOR-2006-06-30-843
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse30.06.2006
Sist endretFOR-2014-06-27-1045
Endrer
Gjelder forLarvik kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§9, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort06.07.2006
KorttittelForskrift om Massåsen dyrefredningsområde

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 30. juni 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 9, jf. § 10, § 14 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 27 juni 2014 nr. 1045.

§ 1.Avgrensing

Det fredete området berører gnr./bnr. 1099/3 i Larvik kommune.

Dyrefredningsområdet dekker et totalareal på ca. 1,4 daa.

Grensene for dyrefredningsområdet går fram av vedlagte kart i målestokk 1:500, datert Miljødirektoratet 2014. De nøyaktige grensene for dyrefredningsområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Larvik kommune, hos Fylkesmannen i Vestfold, i i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 27 juni 2014 nr. 1045.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare en zoologisk forekomst med flere truede og sjeldne amfibiearter og deres livsmiljø.

§ 3.Vernebestemmelser

For dyrefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Amfibier er fredet mot innsamling, skade og ødeleggelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
2.Vegetasjon som er viktig for amfibienes livsmiljø er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
3.Alle inngrep som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe dyrenes livsmiljø er forbudt, herunder alle former for flytting, lagring eller påfylling av masse, stein og steinblokker, drenering eller annen form for tørrlegging, anlegg av veg, oppføring av bygninger eller andre faste eller midlertidige innretninger, framføring av jordkabler og kloakkledninger, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.

§ 5.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i særlige tilfeller når det ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 27 juni 2014 nr. 1045.
§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.