Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Vestfold, vedlegg 25, fredning av Askvikmyra naturreservat, Larvik kommune, Vestfold.

DatoFOR-2006-06-30-844
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse30.06.2006
Sist endretFOR-2014-06-27-1030
Endrer
Gjelder forLarvik kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort06.07.2006
KorttittelForskrift om Askvikmyra naturreservat

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 30. juni 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 27 juni 2014 nr. 1030.

§ 1.Avgrensing

Det fredete området berører følgende gnr./bnr. i Larvik kommune: 1112/1, 1112/2.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 19 dekar, alt landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av vedlagte kart i målestokk 1:1000, datert Miljødirektoratet juni 2014. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Larvik kommune, hos Fylkesmannen i Vestfold, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 27 juni 2014 nr. 1030.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et spesielt myrområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området er sjeldent og egenartet ved å være en av de aller siste gjenværende myrer med opprinnelig preg som ligger svært nær sjøen.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen, samt slipp av hund er forbudt. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel, herunder start og landing med luftfartøy, er forbudt.
5.Sykling, riding og bruk av hest og kjerre er forbudt.
6.Bruk av reservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
7.Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
8.Bålbrenning er forbudt.
9.Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-3, er ikke til hinder for:

2.Sanking av bær og matsopp.
3.Jakt på hjortevilt etter viltloven.
4.Rydding og merking av eksisterende stier.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel for utnyttelse av eksisterende ferdselsrettigheter ned til sjøen.
2.Motorisert transport av tømmer på fastmark, eller frossen snødekket mark, i reservatets utkant, som ellers vanskelig kan drives fram.
3.Hogst i skogområdene på fastmarka i reservatets ytterkanter etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten eller i forvaltningsplan etter § 7.
4.Beiting. Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av naturreservatet.
5.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 6.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det skal utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 27 juni 2014 nr. 1030.
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.