Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Vestfold, vedlegg 26, vern av Vikerøya landskapsvernområde, Larvik kommune, Vestfold.

DatoFOR-2006-06-30-845
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse30.06.2006
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forLarvik kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23, LOV-1970-06-19-63-§13 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort06.07.2006
KorttittelForskrift om Vikerøya landskapsvernområde

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 30. juni 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5 og § 6, samt § 21, § 22 og § 23. I sone B og C av landskapsvernområdet er plantelivet fredet særskilt etter samme lovs § 13. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Larvik kommune: 1039/1, 1039/2, 1039/6, 1039/9, 1041/1, 1043/3, 1111/2, 1111/3, 1111/5, 1111/11, 1112/1, 1112/2, og 1112/25.

Det samla arealet er på 1464 daa, hvorav 331 daa er sjøareal.

Grensene for landskapsvernområdet fremgår av vedlagte kart i målestokk 1:10.000, datert Miljøverndepartementet, juni 2006. De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Larvik kommune, hos Fylkesmannen i Vestfold, hos Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med opprettelsen av Vikerøya landskapsvernområde er å ta vare på et kystområde med et vakkert og egenartet natur- og kulturlandskap med det biologiske mangfold som preger landskapet.

I sone A er et viktig delmål å bevare det egenartede kulturlandskapet knyttet til to gjenværende «øygårdsbruk» hvor husdyrbeite har lang tradisjon.

I sone B er et viktig delmål å bevare natur- og kulturlandskapet knyttet til spesielle deler av utmarka, herunder beitede engsamfunn og beitepreget skog med eik og med blandingsskog, og med nasjonalt sjeldne og truede arter av sopp og orkideer.

I sone C er et viktig delmål å bevare kulturlandskapet knyttet til beitede strandenger og voksesteder for nasjonalt sjeldne og truede arter som dvergålegras, hartmannstarr og hjortetrøst.

§ 3.Vernebestemmelser 

1. Landskapet

1.1 Området er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter.

Med de unntak som følger av forskriften § 3 nr. 1.2 og 1.3 er det forbud mot inngrep som vegbygging, oppføring og ombygging av bygninger eller anlegg, andre varige eller midlertidige innretninger, opplag av båter, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein og mineraler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, anlegg og merking av stier, o.l. Opplistingen er ikke uttømmende.

Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak kan endre landskapet art eller karakter vesentlig.

1.2 Bestemmelsene i § 3 nr. 1.1 er ikke til hinder for:
a)vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger
b)vedlikehold av merkede stier, skilt, bruer/klopper i henhold til forvaltningsplan etter § 5
c)drift og vedlikehold av jordbruksarealer i sone A. Retningslinjer for drift fastsettes i forvaltningsplan etter § 5
d)nødvendig gjerding for husdyrbeite
e)vedlikehold av eksisterende veier i sone A etter retningslinjer i forvaltningsplan etter § 5
f)drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg. Bruk av motorisert transport krever særskilt tillatelse jf. § 5 nr. 1
g)nødvendig istandsetting av eksisterende energi- og kraftanlegg ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i ettertid sendes melding til forvaltningsmyndigheten
h)oppgradering/fornying av kraftlinjer for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke fører til vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet
i)etablering av kyststi i henhold til godkjent forvaltningsplan etter § 5
j)uttak av masse under havoverflaten som ikke påvirker landskapet over havoverflaten
k)etablering av landfester i forbindelse med fiske og akvakultur.
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:
a)ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger
b)gjenoppføring av bygninger og anlegg som er gått tapt ved brann eller naturskade
c)bygging av bruer og klopper
d)riving av bygninger som preger landskapets art og karakter
e)oppføring av nye bygninger knyttet til landbruk i sone A som ikke er i strid med verneformålet
f)tilrettelegging for vinterveger eller barmarkstransport av tømmer i sone A
g)opplag av båter for grunneiere og rettighetshavere i samme omfang som på vernetidspunktet
h)oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 3 nr. 1.2 bokstav h
i)havbruksvirksomhet dersom det ikke strider mot formålet med vernet
j)skjøtsel og restaurering av kulturminner. 

2. Plantelivet

2.1 I sone A og C skal plantelivet beskyttes mot skade og ødeleggelse. Innføring av nye plantearter utenom på innmark og i opparbeidet hage er forbudt.
2.2 I sone B er vegetasjonen, herunder døde busker og trær, fredet mot innsamling, skade og ødeleggelse, med unntak av tiltak som skjer med hjemmel i godkjent forvaltningsplan etter § 5, jf. § 3 nr. 2.7.
2.3 I sone B og C er gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler forbudt.
2.4 Bestemmelsene i pkt 2.1 er ikke til hinder for innføring av nye plantearter i hager og på opparbeidede tomter eller tun som er etablert på vernetidspunktet.
2.5 Beiting er tillatt. Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av landskapsvernområdet.
2.6 Hogst av ved til eget bruk er tillatt i sone A. I sonene B og C er hogst av ved til eget bruk tillatt etter retningslinjer i forvaltningsplan etter § 5.
2.7 I sone A, B og C kan skogsdrift og uttak av ved for salg skje med hjemmel i plan som er godkjent av forvaltningsmyndigheten. En plan skal normalt bygge på følgende retningslinjer:
a)lukkede hogstformer bør benyttes
b)skogområder som vesentlig preger skogbildet skal bevares
c)urskogslommer og koller skal bevares
d)edellauvskog og arealer med fuktskog skal ikke hogges utenom i skjøtselsøyemed
e)etablering av ny skog skal fortrinnsvis skje ved naturlig foryngelse, men ved behov kan suppleringsplanting benyttes.
2.8 Sanking av bær og matsopp er tillatt.
2.9 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til rydding av vegetasjon i sone B og C som er til hinder for jordbruksdrift i sone A. 

3. Dyrelivet

3.1 Jakt og fangst er tillatt.
3.2 Fiske er tillatt etter saltvannsfiskeloven.
3.3 Utsetting og gjenfangst av stedegne marine arter er tillatt. Fôring, medisinering og etablering av tekniske innretninger som ikke er synlige på sjøoverflaten, i forbindelse med havbeitenæring, er tillatt. 

4. Ferdsel

4.1 All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner Sykling og riding utenom på eksisterende veier er ikke tillatt.
4.2 Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for organisert turvirksomhet til fots så lenge naturmiljøet ikke blir skadelidende.

Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten, Det vises forøvrig til forvaltningsplanen.

4.3 Innenfor nærmere avgrensa deler av landskapsvernområdet kan Miljødirektoratet ved forskrift regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for naturmiljøet.
4.4 Bestemmelsene i § 3 nr. 4 gjelder ikke for ferdsel i forbindelse med gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. 

5. Motorferdsel

5.1 Motorferdsel er forbudt på land, herunder start og landing med luftfartøy.
5.2 Forbudet i § 3 nr. 5.1 gjelder ikke ved:
a)motorferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten
b)motorferdsel til og fra boliger/fritidsboliger på eksisterende veier
c)motorferdsel på innmark i forbindelse med drift av jordbruksarealer, herunder overflatedyrkete beiter
d)motorferdsel i forbindelse med transport av dyr til og fra beite samt ved nødvendig gjerding
e)motorferdsel i forbindelse med skogsdrift som er godkjent iht. § 3 nr. 2.6 og 2.7
f)Bruk av beltegående elgtrekk til transport av felt storvilt.
5.3 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:
a)øvelseskjøring til formål som nevnt i 5.2 bokstav a
b)nødvendig kjøring for tiltak etter § 3 nr. 1.2 bokstav f, h og i
c)motorferdsel i forbindelse med transport av materialer til vedlikehold og byggearbeid på bygninger, brygger og lignende. 

6. Forurensing

6.1 Forurensning og forsøpling er forbudt samt bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet.
6.2Unødvendig støy er forbudt.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle unntaksbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra bestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet. Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv.

§ 6.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet for landskapsvernområdet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Rådgivende utvalg

Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av landskapsvernområdet.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.