Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Vestfold, vedlegg 27, om vern av Malmøya naturreservat, Larvik kommune, Vestfold.

DatoFOR-2006-06-30-846
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse30.06.2006
Sist endretFOR-2014-06-27-1042
Endrer
Gjelder forLarvik kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort06.07.2006
KorttittelForskrift om Malmøya naturreservat

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 30. junin 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 27 juni 2014 nr. 1042.

§ 1.Avgrensing

Det fredete området berører gnr./bnr. 1011/1 i Larvik kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 664 dekar, hvorav ca. 346 daa er sjøareal.

Grensene for naturreservatet går fram av vedlagte kart i målestokk 1:7000 datert Miljødirektoratet 2014. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Larvik kommune, hos Fylkesmannen i Vestfold, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 27 juni 2014 nr. 1042.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et spesielt og variert kystområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har også særskilt vitenskapelig betydning som referanseområde og er egenartet i form av stor variasjon i strandtyper, så som rullesteinstrand, sandstrand, svaberg, og vegetasjonstyper, så som tangvollsamfunn, tørrenger, strandkratt og vindpint skog. Dessuten er området voksested for nasjonalt svært sjeldne og truede arter.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av brakker o.l., etablering av oppdrettsanlegg, opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel til lands utenom eksisterende veier er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Sykling, riding og bruk av hest og kjerre er bare tillatt på veier godkjent for dette i forvaltningsplan etter § 7.
6.Bruk av reservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
7.Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
8.Bålbrenning er forbudt utenom på opparbeidet ildsted/grillplass fastsatt i forvaltningsplan etter § 7.
9.Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
0endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-3, er ikke til hinder for:

2.Sanking av bær og matsopp.
3.Jakt, fangst og fiske.
4.Skjellsanking, men ikke skjellskraping, samt utsetting og gjenfangst av stedegne marine arter.
5.Drift og vedlikehold av veier, stier og øvrige anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet og som er i tråd med forvaltningsplan etter § 7. Tilsvarende gjelder også for nedlagte forsvarsanlegg og for stier anlagt etter § 4 nr. 8.
6.Rydding av busker og annen vegetasjon som vokser på gammel innmark i tråd med forvaltningsplan etter § 7.
7.Oppsetting av informasjon til allmennheten i tråd med forvaltningsplan etter § 7.
8.Anlegg av nye stier for å tilrettelegge for ønsket ferdselsmønster i tråd med forvaltningsplan etter § 7.
9.Etablering og vedlikehold av fortøyningsanlegg (bolter, bøyer) og rasteplasser med tilhørende ildsteder/grillplasser, avfalls- og sanitæranlegg i tråd med forvaltningsplan etter § 7.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 nr. 5, 6, 7 og 8.
2.Etablering av anlegg for Kystverket.
3.Skjøtsel og restaurering av kulturminner.
4.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 6.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det skal utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 27 juni 2014 nr. 1042.
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.