Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Vestfold, vedlegg 29, fredning av Sandvikbukta plantefredningsområde, Larvik kommune, Vestfold.

DatoFOR-2006-06-30-848
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse30.06.2006
Sist endretFOR-2014-06-27-1053
Endrer
Gjelder forLarvik kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§9, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§13, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort06.07.2006
KorttittelForskrift om Sandvikbukta plantefredningsområde

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 30. juni 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 9, jf. § 10, § 13 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 27 juni 2014 nr. 1053.

§ 1.Avgrensing

Plantefredningsområdet berører følgende gnr/bnr. i Larvik kommune: 1115/1, 1116/1.

Det samlete arealet er på 1 daa.

Grensene for landskapsvernområdet fremgår av vedlagte kart i målestokk 1:500, datert Miljødirektoratet 2014. De nøyaktige grensene for plantefredningsområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Larvik kommune, hos Fylkesmannen i Vestfold, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 127 juni 2014 nr. 1053.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare en botanisk forekomst med den nasjonalt svært sjeldne og truede arten vasskjeks og dens livsmiljø.

§ 3.Vernebestemmelser

For plantefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon som er viktig for livsmiljøet til vasskjeks er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra plantefredningsområdet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe plantenes livsmiljø, som for eksempel oppføring av bygninger, anlegg og andre faste eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
3.Motorferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
4.Sykling, riding og bruk av hest og kjerre er forbudt.
5.Bruk av fredningsområdet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
7.Bålbrenning er forbudt.
8.Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av plantefredningsområdet.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-2, er ikke til hinder for:

2.Sanking av bær og matsopp.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Vedlikeholdsmessig opprensking av åpen grøft som går gjennom plantefredningsområdet og motorferdsel i forbindelse med dette.
2.Rydding av vegetasjon som er til hinder for driften av jordbruksområder som plantefredningsområdet grenser opp til.
§ 6.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i særlige tilfeller når det ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 27 juni 2014 nr. 1053.
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.