Forskrift om ferdsel med motorfartøy og luftfartøy i vassdrag som ligger innenfor Trondheim kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2006-08-31-1236
PublisertII 2006 hefte 4
Ikrafttredelse31.08.2006
Sist endret
EndrerFOR-1997-01-30-164
Gjelder forTrondheim kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4a, LOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort16.11.2006
KorttittelForskrift om motorferdsel i vassdrag, Trondheim

Fastsatt av Trondheim bystyre 31. august 2006 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4a og § 5.

§ 1.Formål

Hensikten med denne forskriften er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdsel i vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen.

Forskriften utfyller de bestemmelsene som er gitt i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag, samt nasjonale forskrifter gitt i medhold av loven.

§ 2.Forbud mot bruk av motorfartøy og luftfartøy

I Trondheim kommune er det forbud mot bruk av motorfartøy og luftfartøy i alle vassdrag med mindre annet følger av denne forskrift. Med vassdrag menes åpne og islagte elver, bekker og innsjøer. I Nidelva gjelder ikke forbudet nedenfor Gamle bybro.

§ 3.Tillatelse etter søknad

Når særlige grunner foreligger, kan kommunen etter søknad gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy som ellers er forbudt etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag eller med hjemmel i denne. Det kan stilles vilkår for tillatelsen.

§ 4.Behandling av søknader

Søknader behandles i henhold til de til en hver tid gjeldende delegeringsbestemmelser i kommunen.

§ 5.Klage

Kommunens vedtak etter § 3 og § 4 kan påklages etter forvaltningslovens regler.

§ 6.Straffeansvar

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne forskriften, eller medvirker hertil kan i henhold til motorferdselloven § 12 straffes med bøter.

§ 7.Opphevelse og ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidsrom oppheves forskrift 30. januar 1997 nr. 164 om ferdsel med motor og luftfartøy i vassdrag som ligger innenfor Trondheim kommune, Sør-Trøndelag.