Forskrift om vern av Hasseltangen landskapsvernområde, Grimstad og Arendal kommuner, Aust-Agder.

DatoFOR-2006-09-22-1094
PublisertII 2006 hefte 4
Ikrafttredelse22.09.2006
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forGrimstad og Arendal kommuner, Aust-Agder.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort28.09.2006
KorttittelForskrift om Hasseltangen landskapsvernområde

Fastsatt ved kgl.res. 22. september 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5, jf. § 6 og § 21, § 22 og § 23. I tillegg er plantelivet fredet særskilt etter samme lovs § 14. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Landskapsvernområdet omfatter følgende gnr./bnr. i Grimstad kommune:

56/1, 56/20, 56/26, 56/29, 56/30, 56/31, 56/44, 57/2, 57/3, 57/4, 57/5, 57/6, 57/7, 57/39, 57/45, 57/239, 57/300, 58/1, 58/1-1, 58/1-2, 58/1-3, 58/2, 58/3, 58/4, 58/5, 58/7, 58/11, 58/14, 58/15, 58/17, 58/20, 58/21, 58/23, 58/24, 58/25, 58/26, 58/27, 58/31, 58/32, 58/33, 203/49.

Det samlede arealet er på 1167 da, hvorav 555 da er sjøareal.

Grensene for landskapsvernområdet fremgår av kart i målestokk 1:10.000 datert Miljøverndepartementet september 2006.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka og knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart skal oppbevares i Grimstad og Arendal kommuner, hos Fylkesmannen i Aust-Agder, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med vernet er å:

-bevare det egenartede natur- og kulturlandskapet med kvartærgeologiske forekomster på land og på sjøbunnen innenfor Aust-Agders kystområde.
-ta vare på gradienten fra eksponert havstrand i sørøst gjennom grunne og skjermede saltvannspoller, strandenger, kystfuruskog og rikere edelløvskog til frodig kulturmark lengre inne i nordvest omkranset av rik edelløvskog, med tilhørende interessant flora og fauna.
§ 3.Vernebestemmelser 
1. Landskapet
1.1 Området er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter.

Med de unntak som følger av punkt 1.2 og 1.3 i forskriften er det forbud mot inngrep som:

Oppføring og ombygging av bygninger, brygger og andre anlegg, andre varige og midlertidige innretninger, vegbygging, bergverksdrift, graving, påfylling av masse, sprenging, bryting av stein, mineraler eller fossiler, fjerning av større steiner og blokker, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, planting, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, oppsetting av skilt, opparbeiding og merking av stier, løyper o.l. Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Opplistingen er ikke uttømmende.

Fylkesmannen avgjør i tvilstilfelle om et tiltak kan anses å endre eller virke inn på landskapets art eller karakter vesentlig.

1.2 Bestemmelsene i punkt 1.1 er ikke til hinder for:
a)Vedlikehold av bygninger, veger og andre anlegg. Vedlikehold omfatter ikke ombygging eller utbygging. Vedlikehold skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og være tilpasset landskapet.
b)Landbruk som ikke er i strid med verneformålet på eksisterende og tidligere utnyttede jordbruksarealer, herunder åkerbruk, slått og beiting.
c)Vedlikehold av eksisterende stier, skilt, bruer og løypetraseer i henhold til forvaltningsplan.
d)Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og ferdsel i forbindelse med dette.
e)Drift av småbåthavnen på Søm innenfor den arealmessige avgrensing av havnen som gjelder på vernetidspunktet. Dette omfatter også opplag av båter.
f)Bruk av eksisterende båtplasser for de som har rettighet til det.
g)Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg. Bruk av motorisert transport krever særskilt tillatelse, jf. § 3 nr 5.4 bokstav a).
h)Nødvendig istandsetting av kraftlinjer ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i ettertid sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
i)Oppgradering/fornying av kraftlinjer for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke fører til vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet. Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf. § 5 nr. 5.4 bokstav a).
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:
a)Gjenoppføring av bygninger og anlegg som er gått tapt ved brann eller naturskade.
b)Ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger.
c)Oppføring av nye bygninger og anlegg i tilknytning til landbruk.
d)Fremføring av lavtspentlinjer eller kabler for å knytte eksisterende bebyggelse til strømnettet, samt inngrep i forbindelse med legging av vann og kloakk til eksisterende bebyggelse.
e)Etablering av havbruksanlegg som ikke er i strid med verneformålet.
f)Oppgradering/fornying av kraftledninger som ikke faller inn under § 3 pkt. 1.2 i).
g)Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket.
h)Merking og skilting av turstier. 
2. Plantelivet
2.1 Plantelivet skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Innføring av nye planteslag i utmark er ikke tillatt. Tilplanting av innmark med tanke på skogproduksjon er ikke tillatt, herunder produksjon av juletrær og pyntegrønt.
2.2 Strandenger er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse.
2.3 Egenartede, spesielt store og vakre trær og hule trær skal ikke hogges. Det samme gjelder for store døde trær som er med på å prege landskapet. Bestandspleie med sikte på treslagskifte er ikke tillatt.
2.4 Hogst, herunder grunneiers hogst av ved til eget bruk er kun tillatt i samsvar med forvaltningsplan jf. § 5. Flatehogst er ikke tillatt.
2.5 Beite er tillatt. Miljødirektoratet kan ved forskrift regulere eller forby beite som skader landskapets art og karakter. 
3. Dyrelivet
3.1 Jakt og fangst er tillatt etter viltloven. Fiske er tillatt etter lakse- og innlandsfiskloven. Fiske og fangst er tillatt etter saltvannsfiskeloven.
3.2 Utsetting av og gjenfangst av stedegne marine organismer i forbindelse med havbeitenæring etter havbeiteloven, men uten etablering av tekniske innretninger, er tillatt. 
4. Ferdsel
4.1 All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
4.2 Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for organisert turvirksomhet til fots så lenge naturmiljøet ikke blir skadelidende.

Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten. Utover dette vises det til forvaltningsplanen i § 5.

4.3 Bruk av ridehest og sykkel i utmark er bare tillatt langs traseer som er godkjent for bruk i forvaltningsplan, jf. § 5.
4.4 Innenfor nærmere avgrensede deler av landskapsvernområdet kan Miljødirektoratet ved forskrift regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for naturmiljøet.
4.5 Bestemmelsene i punkt 4 gjelder ikke nødvendig ferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, og tiltak i politi-, rednings-, brannvern- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. 
5. Motorferdsel
5.1 Motorferdsel er forbudt på land, herunder start og landing med luftfartøy.
5.2 Oppstilling av campingvogner er forbudt.
5.3 Bestemmelsene i punkt 5.1 gjelder ikke:
a)Motorferdsel ved militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.
b)Motorferdsel på veier og på landbruksarealer i forbindelse med landbruk og for hogst som nevnt i § 3 punkt 2.4.
c)Motorferdsel i forbindelse med drift av Kystverkets anlegg.
5.4 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:
a)Motorferdsel i forbindelse med transport av materialer til drift og vedlikehold av bygninger, veier, kraftanlegg og stier, jf. § 3 punkt 1.2, bokstav a), c), g) og i).
b)Motorferdsel i forbindelse med at det gis tillatelser til nyanlegg for kraftlinjer eller for Kystverket, jf. § 3 punkt 1.3 bokstav f) og g).
c)Bruk av beltegående elgtrekk til uttransport av felt storvilt. 
6. Forurensning
6.1 Forurensning og forsøpling samt bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet er forbudt. Dette gjelder likevel ikke fôring og medisinering i forbindelse med havbeite.
6.2 Unødvendig støy er forbudt.
§ 4.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra bestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 5.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for landskapsvernområdet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Rådgivende utvalg

Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av landskapsvernområdet.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.