Forskrift om fredning av Søm-Ruakerkilen naturreservat, Grimstad kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-2006-09-22-1095
PublisertII 2006 hefte 4
Ikrafttredelse22.09.2006
Sist endret
EndrerFOR-1977-12-09-4190
Gjelder forGrimstad kommune, Aust-Agder.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort28.09.2006
KorttittelForskrift om Søm-Ruakerkilen naturreservat

Fastsatt ved kgl.res. 22. september 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensing

Det fredete området berører følgende gnr./bnr. i Grimstad kommune: 56/1, 56/3, 56/5, 56/6, 56/8, 56/17, 56/23, 56/27, 56/33, 57/10, 57/278, 57/302, 58/1, 58/2.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 322 da, hvorav ca. 93 da er brakkvann/sjø.

Grensene for naturreservatet går frem av kart i målestokk 1:10.000 datert Miljøverndepartementet september 2006. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Grimstad kommune, hos Fylkesmannen i Aust-Agder, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et område med spesielle naturtyper i form av en stor og velutviklet forekomst av bøkeskog og et viktig våtmarksområde. Området er egenartet og har et stort biologisk mangfold med sin gradient fra eksponert svaberg ut mot åpent hav, skjermet saltvannspoll, lind- og hasselbestand, strandeng, svartorsumpskog, svartorstrandskog, blandingsskog av eik og bøk, skrinn furuskog og til slutt ren bøkeskog. Formålet er også å bevare en kvartærgeologisk viktig struktur i området.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Planting eller såing er forbudt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødvendig forstyrrelse. Utsetting av dyr på land og i vann er forbudt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, fremføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangement eller andre større arrangement er forbudt.
6.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og ferdsel i forbindelse med dette.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-4 er ikke til hinder for:

3.At veimyndighetene kan fjerne vegetasjon der reservatet grenser inn til veg.
4.Kjøring og parkering på eksisterende veg nær sørenden av Ruakerkilen, vest for «Rotterdam».
5.Bruk av beltegående elgtrekk til uttransport av felt storvilt.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-3 er ikke til hinder for:

6.Sanking av bær og matsopp.
7.Jakt og fangst etter viltloven og fiske og fangst etter saltvannsfiskeloven og/eller lakse- og innlandsfiskloven.
8.Brenning av bål med medbrakt ved.
9.Vedlikehold av elektriske kabler og rørledninger i bakken.
10.Vedlikehold av to eksisterende hytter.
11.Beiting er tillatt. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av naturreservatet.
12.Fortøyning av båter for kortere tidsrom.
13.
a)Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg. Bruk av motorisert transport krever særskilt tillatelse jf. § 5 nr. 1.
b)Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i ettertid sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
c)Oppgradering/fornying av kraftlinjer for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke fører til vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet. Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf. § 5, nr. 1.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter:
-§ 4 nr. 9, vedlikehold av rørledninger.
-§ 4 nr. 10, vedlikehold av to hytter.
-§ 4 nr. 13 bokstav a) og c), drift og vedlikehold av eksisterende kraftledning og oppgradering/fornyelse av denne.
-§ 5 nr. 2, oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket.
-§ 5 nr. 3, oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 nr. 13 bokstav c).
2.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket.
3.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 nr. 13 bokstav c)
4.Rydding, vedlikehold og eventuell merking av eksisterende stier og gamle ferdselsveger.
5.Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 5
6.Motorferdsel i forbindelse med nødvendig gjerding til beiting.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det skal utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 9. desember 1977 nr. 4190 om fredningsbestemmelser for Søm naturreservat, Grimstad kommune, Aust-Agder.