Forskrift for motorferdsel i vann og vassdrag, Alvdal kommune, Hedmark.

DatoFOR-2006-11-02-1482
PublisertII 2006 hefte 5
Ikrafttredelse21.12.2006
Sist endret
EndrerFOR-1982-04-29
Gjelder forAlvdal kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4, LOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort21.12.2006
KorttittelForskrift om motorferdsel i vassdrag, Alvdal

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Alvdal kommunestyre 2. november 2006 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd og § 5.

I

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder all motorferdsel i vann og vassdrag i Alvdal kommune.

§ 2.Ferdsel med motorfartøy på elver og vann (til lovens § 4, 3. ledd)

Ferdsel med motorfartøy er tillatt på følgende elver og vann i Alvdal kommune:

a)Savalen
b)Glåma og Folla.
§ 3.Motortype- og størrelse

Det tillates brukt inntil 15 hk bensindrevet motor.

I forbindelse med organisert oppsynstjeneste på Savalen tillates brukt inntil 30 hk bensindrevet motor.

§ 4.Hastighetsregler

For fartsbegrensningen vises det til at en knop tilsvarer 1,852 km/t.

For Savalen: 10 knop

I 100-metersbeltet langs strandsonen gjelder 5 knops grense.

For Glåma og Folla gjelder etter dette 5 knop.

§ 5.Landing og start med luftfartøy

Det tillates ikke landing og start med motordrevet sjøfly i Alvdal kommune.

§ 6.Dispensasjon fra forskriften

Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som er gitt myndigheten kan i enkelt sak med særlige behov dispensere fra denne forskrift.

§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks den er kunngjort i samsvar med forvaltningslovens § 38. Fra samme til oppheves forskrift 29. april 19821 for Alvdal kommune.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.

II 

Ervervsmessig kjøring med snøscooter - leiekjøring

Med hjemmel i § 5 a har Alvdal kommune innført leiekjøringsordning for fastboende. Denne skal i størst mulig grad benyttes ved behov for transport/tilsyn i henhold til gjeldende lovverk. Ordningen revideres regelmessig.