Forskrift om verneplan for Rondane sør, vedlegg 1. Fredning av Hemmeldalen naturreservat, Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark.

DatoFOR-2006-11-24-1310
PublisertII 2006 hefte 5
Ikrafttredelse24.11.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forStor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort30.11.2006
KorttittelForskrift om Hemmeldalen naturreservat

Fastsatt ved kgl.res. 24. november 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 

Stor-Elvdal kommune: 4/1, 4/3, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/32, 8/46, 10/11, 10/15, 10/19 og 10/26. 

Åmot kommune: Nordre Raufjellsameiet, Søndre Raufjellsameiet, 9/30, 10/2, 26/1 og 26/82. 

Hamar kommune: 202/1. 

Ringsaker kommune: 527/1 og 818/1.

Naturreservatet dekker et areal på ca. 250 km² . Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:50.000, datert Miljøverndepartementet november 2006. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Fredningsforskriften med kart oppbevares i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, hos Fylkesmannen i Hedmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å ta vare på:

-et stort og tilnærmet urørt naturområde og dets landskapsformer,
-biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser,
-sentrale leveområder for villrein,
-våtmarksområder med et rikt fugleliv,
-et myrlandskap med stor variasjon i myrtyper.
§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde trær og busker, er fredet mot skade og ødeleggelse. Planting, såing og innføring av nye plantearter er forbudt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet som oppføring eller ombygging av bygninger, anlegg eller andre varige eller midlertidige innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., vegbygging, vassdragsregulering, oppdemninger, uttak, oppfylling, lagring av masse, sprenging, boring, drenering, annen form for tørrlegging, flytting eller fjerning av store steiner, blokker eller mineraler, bergverksdrift, framføring av luft- eller jordledninger, nydyrking, bakkeplanering, planting, bygging av bruer eller klopper, oppsetting av skilt, merking av stier eller løyper o.l., henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt. Lavtflyging under 300 meter er forbudt.
5.Bestemmelsene i denne forskriften er ikke til hinder for organisert turvirksomhet til fots så lenge naturmiljøet ikke blir skadelidende. Annen ikke-motorisert organisert ferdsel kan skje etter tillatelse fra forvaltningsmyndigheten, jf. § 8.
6.Sykling og organisert bruk av hest er bare tillatt på traseer utpekt i forvaltningsplan etter § 7.
7.Hunder må ikke slippes løs i tiden 1. mars - 20. august.
8.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet. Forvaltningsmyndigheten, jf. § 8, kan av hensyn til naturmiljøet legge om eller fjerne merking av stier og løyper.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten, jf. § 8. Øvingskjøring i tilknytning til slike formål krever særskilt tillatelse.
2.Beite. Direktoratet for naturforvaltning kan ved forskrift regulere beiting som kan skade eller ødelegge naturmiljøet.
3.Sanking av bær og matsopp.
4.Plukking av planter som er alminnelig forekommende på stedet til eget bruk.
5.Bruk av nedfalt virke og tørre kvister til bål.
6.Uttak av trevirke til brensel for setrer, hytter og buer beliggende i reservatet, i henhold til forvaltningsplan etter § 7.
7.Jakt og fangst etter viltloven, med unntak for ande- og vadefugler.
8.Fiske etter lakse- og innlandsfiskloven.
9.Bruk av gjeterhund.
10.Vedlikehold av eksisterende anlegg og innretninger, herunder bygninger, jakttårn, gjerder, sankekveer, bruer, klopper, merkede stier, skilt o.l. Vedlikehold skal skje i samsvar med tradisjonell byggeskikk. Vedlikehold omfatter ikke kjørespor eller traktorsleper, eller ombygging eller utvidelse av bygninger.
11.Gjenoppføring av bygninger som går tapt ved brann eller naturskade med samme størrelse og funksjon som tidligere. Forvaltningsmyndigheten, jf. § 8, skal varsles og kan sette vilkår for utformingen og plasseringen av bygningene.
12.Nødvendig uttransport av sjuke og skadde bufe. Kjøring kan først skje etter at det skadde/sjuke dyret er lokalisert. Kjøretøy som brukes skal være skånsomme mot markoverflaten. Det skal gis melding til oppsynet eller forvaltningsmyndighet, jf. § 8 før uttransport finner sted.
13.Gjennomføring av Birkebeinerrennet, herunder motorisert ferdsel på snødekt mark som er nødvendig for å avvikle rennet.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten, jf. § 8, kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Ombygginger av og mindre tilbygg til bygninger.
2.Anlegg av nødvendige sankekveer, gjerder og klopper.
3.Nødvendig vedlikehold av traktorslepet til Søkkundsetra.
4.Kalking som er nødvendig for å reetablere eller hindre at arter dør ut på grunn av sur nedbør, og som inngår i kalkingsprosjekt som er etablert på fredningstidspunktet.
5.Gjennomføring av jaktprøver/hundeprøver.
6.Nødvendig motorisert ferdsel på snødekt mark til setre, hytter og buer for transport av materialer, ved, utstyr m.m.
7.Nødvendig motorisert ferdsel på barmark til setre for transport av materialer og utstyr som ikke kan fraktes på snødekt mark.
8.Nødvendig motorisert ferdsel på barmark på traktorslepet til Søkkundsetra for transport av og tilsyn med beitedyr.
9.Utkjøring av saltsteiner på snødekt mark.
10.Lavtflyging i forbindelse med beitedyrleting og viltregistreringer.
11.Uttransport av felt elg og hjort. Utfrakt av felt villrein kan unntaksvis tillates. Det skal benyttes beltegående elgtrekk.
12.Oppkjøring av enkelte skiløyper i randsonen samt Birkebeinertraséen i henhold til forvaltningsplan etter § 7.
13.Øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4 punkt 1.
14.Nødvendig motorisert ferdsel i tilknytning til aktiviteter nevnt i § 4 punkt 6, 10 og 11 samt § 5 punkt 2 og 4.
§ 6.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten, jf. § 8, kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, jf. § 8, eller den forvaltningsmyndigheten utpeker, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det skal utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.