Forskrift for motorferdsel i utmark og vassdrag, Tynset kommune, Hedmark.

DatoFOR-2006-11-28-1704
PublisertII 2007 hefte 3
Ikrafttredelse03.07.2007
Sist endret
EndrerFOR-1988-11-29-959
Gjelder forTynset kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4, LOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort03.07.2007
KorttittelForskrift for motorferdsel i utmark, Tynset

Fastsatt av Tynset kommunestyre 28. november 2006 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd og § 5.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder all motorferdsel i utmark og vassdrag i Tynset kommune.

§ 2.Ferdsel med motorfartøy på elver og vann (til lovens § 4, 3. ledd)

Ferdsel med motorfartøy er tillatt på følgende elver og vann i Tynset kommune:

a)Innsjøene Savalen, Falningsjøen og Innerdalsvatnet
b)Glåma.
§ 3.Motortype- og størrelse

Det tillates brukt inntil 15 hk bensindrevet motor.

I forbindelse med organisert oppsynstjeneste på Savalen tillates brukt inntil 30 hk bensindrevet motor.

§ 4.Hastighetsregler

For fartsbegrensningen vises det til at en knop tilsvarer 1,852 km/t.

For sjøer under § 4: 10 knop.

I 100-metersbeltet langs strandsonen gjelder 5 knops grense.

I Glåma gjelder etter dette 5 knop.

§ 5.Landing og start med luftfartøy

Landing og start med motordrevet luftfartøy er tillatt på Glåma begrenset av flyplassens lengde, og i den nordlige enden av Savalen når den foregår i en avstand av minimum 200 m fra land. Taksing til og fra land tillates i denne forbindelse.

§ 6.Dispensasjon fra forskriften

Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som er gitt myndigheten kan i enkelt sak med særlige behov dispensere fra denne forskrift.

§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks den er kunngjort i samsvar med forvaltningslovens § 3.

Fra samme tid oppheves forskrift 29. november 1988 nr. 959 om bruk av motorfartøy og luftfartøy, Tynset kommune, Hedmark.